Društvo

Grad ponudio na prodaju parcele u Pančevu i na Divčibarama

Izvor: 
013info Sre, 28/04/2021 - 16:40Grad Pančevo je raspisao Javni oglas za javno nadmetanje radi otuđenja neizgrađenog građevinskog zemljišta.

Javno nadmetanje održaće se u prostorijama Gradske uprave grada Pančeva, Trg Kralja Petra I 2-4 , Pančevo, u Maloj sali na I spratu, 7. juna u 12:00 časova.

Evo koje su parcele u ponudi.

 

Parcele tabela
parcele.jpg

 

Katastarske parcele iz tabele su opremljene objektima komunalne infrastrukture.

 U zavisnosti od potreba investitora prilikom izgradnje objekata, moguće je u skladu sa uslovima nosilaca javnih ovlašćenja pribavljenih u postupku izdavanja lokacijskih uslova, izvršiti rekonstrukciju, dogradnju ili izgradnju objekata komunalne infrastrukture.

Uslovi priključenja na saobraćajnu infrastrukturu:

Način priključenja korisnika na saobraćajnicu, kao i posebne uslove za projektovanje i građenje propisuje nadležno preduzeće za upravljanje opštinskim i nekategorisanim putevima, osim kada se radi o priključenju na državni put za koje uslove za projektovanje i građenje saobraćajnog priključka propisuje nadležno preduzeće JP „Putevi Srbije“

Uslovi priključenja na komunalnu i ostalu infrastrukturu:

Vodovod, fekalna kanalizacija i atmosferska kanalizacija: Način priključenja korisnika kao i posebne uslove za projektovanje i građenje vodovoda, fekalne kanalizacije i atmosferske kanalizacije propisuje nadležno javno komunalno preduzeće.

Elektroenergetika: Način priključenja korisnika kao i posebne uslove za projektovanje i građenje elektroenergetske mreže propisuje nadležno preduzeće „Elektrodistribucija“.

Telekomunikaciona infrastruktura: Način priključenja korisnika kao i posebne uslove za projektovanje i građenje niskonaponske mreže propisuje nadležno preduzeće AD „Telekom Srbija“.

Termoenergetika: Način priključenja korisnika kao i posebne uslove za projektovanje  propisuje nadležno preduzeće.

Toplovod: Način priključenja korisnika kao i posebne uslove za projektovanje i građenje propisuje nadležno preduzeće.

Gas: Način priključenja korisnika kao i posebne uslove za projektovanje i građenje propisuje nadležno preduzeće JP “Srbijagas” Novi Sad.

Higijena: Odlaganje komunalnog smeća u svemu prema uslovima koje propisuje nadležno javno komunalno preduzeće.

NAPOMENA: Na kat.parceli br.668 K.O. Pančevo konstituisano je pravo službenosti prolaza (kolski prolaz) na neodređeno vreme u korist povlasnog dobra-kat.parcela br.663/1 i 666/3 K.O. Pančevo.
MarketingNajnovije vesti