Društvo

Javni poziv Gradonačelnika za dodelu subvencija za samozapošljavanje

Pančevo, Čet, 28/05/2015 - 10:17http://www.pancevo.rs/ Gradonačelnik grada Pančeva raspisao je javni poziv za dodelu subvencija za samozapošljavanje. Subvencija za samozapošljavanje dodeljuje se nezaposlenom licu u jednokratnom iznosu do 500.000,00 dinara, u cilju započinjanja sopstvenog posla. Javni poziv je otvoren do utroška sredstava, a najkasnije do 01.decembra 2015. Pročitajte tekst javnog poziva. ЈАВНИ ПОЗИВ НЕЗАПОСЛЕНИМ ЛИЦИМА ЗА ДОДЕЛУ СУБВЕНЦИЈЕ ЗА САМОЗАПОШЉАВАЊЕ У 2015. ГОДИНИ На основу члана 59. и члана 60. Закона о запошљавању и осигурању за случај незапослености („Сл. гласник РС“, бр. 36/09 и 88/10), Статута града Панчева („Службени лист града Панчева“, бр. 01/14-пречишћен текст и 24/14) и Локалног акционог плана за запошљавање града Панчева за 2015. годину („Службени лист града Панчева“, бр. 04/15), Градоначелник града Панчева расписује ЈАВНИ ПОЗИВ НЕЗАПОСЛЕНИМ ЛИЦИМА ЗА ДОДЕЛУ СУБВЕНЦИЈЕ ЗА САМОЗАПОШЉАВАЊЕ У 2015. ГОДИНИ 1. ОПИС МЕРЕ И ВИСИНА СРЕДСТАВА Субвенција за самозапошљавање представља де минимис државну помоћ. Субвенција за самозапошљавање додељује се незапосленом лицу у једнократном износу до 500.000,00 динара, у циљу започињања сопственог посла. У току трајања Јавног позива незапослено лице може поднети само један захтев за коришћење субвенције. 2. УСЛОВИ И ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА Услови за подношење захтева Право на подношење захтева за доделу субвенције за самозапошљавање има лице са пребивалиштем на територији града Панчева и које је: је пријављено на евиденцију незапослених Националне службе за запошљавање (у даљем тексту: Национална служба), најмање месец дана пре дана подношења захтева и успешно завршило обуку о отпочињању бизниса у реализацији Националне службе, или је у канлендарској 2015. години започело сопствени посао (извршило регистрацију у АПР), са седиштем на територији града Панчева. Право на субвенцију за самозапошљавање не може се остварити у следећим случајевима: за обављање делатности пољопривредног газдинства, удружења грађана и друштвених организација, делатности у области експлоатације угља, такси превоза, мењачница, игара на срећу; уколико је лице користило субвенцију за самозапошљавање по јавном позиву у предходне 3 године, рачунајући од дана одобравања средстава по јавним позивима Националне службе, града Панчева или надлежног Покрајинског секретаријата, уколико лице није испунило ранију уговорну обавезу према Националној служби и обавезе према граду Панчево. Документација за подношење захтева: захтев са бизнис планом на прописаном обрасцу који можете преузети ОВДЕ , писана изјава подносиоца захтева о свим другим де минимис државним помоћима које је добио у претходном трогодишњем фискалном периоду и да ли му је и по ком основу већ додељена државна помоћ за исте оправдане трошкове или изјава подносиоца захтева да није користио државну помоћ, доказ о власништву пословног простора, уколико подносилац захтева располаже истим и доказ о власништву опреме, уколико подносилац захтева располаже истом, Уверење Секретаријата за пореску администрацију Градске управе града Панчева о измиреним обавезама по основу јавних прихода, У случају када је подносилац захтева особа са инвалидитетом, потребно је доставити и решење о инвалидности или процени радне способности, којим је утврђено да подносилац захтева може обављати послове, односно делатности наведене у захтеву са бизнис планом. Град Панчево задржава право да тражи и друге доказе релевантне за одлучивање о захтеву подносиоца. 3. ПРИОРИТЕТИ ЗА ДОДЕЛУ СУБВЕНЦИЈА Град Панчево проверава испуњеност услова Јавног позива и врши рангирање примљених захтева на основу оцене бизнис плана. Приликом бодовања захтева са бизнис планом узимају се у обзир следећи критеријуми: планирана врста делатности, категорија лица које се самозапошљава,-потребни ресурси за отпочињање обављања сопственог посла, пословни простор, опрема, тржиште – купци, конкуренти, добављачи и финансијски показатељи. 4. ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ Након подношења Захтева са бизнис планом, пристигле захтеве разматра Савет за запошљавање града Панчева једном месечно и даје мишљење Градоначелнику града Панчева који ће донети одлуку о финансирању одобреног предлога пројекта у оквиру овог јавног позива. 5. ЗАКЉУЧИВАЊЕ УГОВОРА Град Панчево и одабрани подносилац захтева закључују уговор којим ће уредити међусобна права и обавезе. Подносиоци захтева који у тренутку подношења захтева нису регистровали делатност имају рок од 30 дана од дана доношења одлуке о додели субвенције да изврше регистрацију делатности за коју добијају субвенцију, а одабрани подносиоци захтева који су у тренутку подношења захтева већ регистровали делатност уговоре потписују након добијања обавештења о додели субвенције. Документација за закључивање уговора: фотокопија решења надлежног органа о упису у регистар уколико није регистрован у АПР-у; фотокопија решења о ПИБ-у; фотокопија пријаве на обавезно социјално осигурање; средство обезбеђења испуњења уговорних обавеза; фотокопија уговора о отварању рачуна или картице текућег рачуна; фотокопија картона депонованих потписа; фотокопија личне карте подносиоца захтева; фотокопија личне карте јемца и други докази у зависности од статуса јемца и писани пристанак подносиоца захтева и јемца за прикупљање и обраду података о личности. Приликом закључивања уговора подносе се следећа средстава обезбеђења испуњења уговорних обавеза, и то: две истоветне бланко трасиране менице корисника средстава са меничним овлашћењима и уговор о јемству са једним јемцем. Јемац може бити свако пословно способно физичко лице, не старије од 65 година, које има редовна месечна примања на име зараде или пензије, независно од висине примања, као и физичко лице које самостално обавља своју делатност (предузетник). Лице је у обавези да отпочне обављање регистроване делатности након доношења одлуке, а најкасније до датума потписивања уговора. 6. ОБАВЕЗЕ ПОДНОСИОЦА ЗАХТЕВА НАКОН ЗАКЉУЧИВАЊА УГОВОРА Након закључивања уговора подносилац захтева дужан је да: обавља регистровану делатност на територији Града Панчева, у трајању од најмање 12 месеци, почев од дана отпочињања обављања делатности испуњава све доспеле обавезе по основу јавних прихода, у складу са законом. Граду Панчеву омогући праћење реализације уговорне обавезе; Граду Панчеву достави доказе о реализацији уговорне обавезе и обавести град Панчево о свим променама које су од значаја за реализацију уговора у року од 8 дана од дана настанка промене. У случају да корисник средстава не реализује обавезе дефинисане уговором, дужан је да врати износ субвенције, сразмерно проценту реализације уговорне обавезе, увећан за законску затезну камату од датума преноса средстава. 7. ОСТАЛЕ ИНФОРМАЦИЈЕ Захтев са бизнис планом, у једном примерку, подноси се у Услужном центру Градске управе града Панчева, ул. Трг Краља Петра I бр. 2-4, 26000 Панчево, непосредно или путем поште, на прописаном обрасцу који се може добити у Услужном центру Градске управе града Панчева, или преузети са сајта http://www.pancevo.rs , са назнаком „за Јавни позив незапосленим лицима за доделу субвенције за самозапошљавање у 2015. години“. За све потребне информације у вези подношења пријава, заинтересовани могу се обратити Одељењу за локални економски развој Секретаријата за привреду и економски развој Градске управе града Панчева путем телефона 013 308 868 или слањем електронске поште на [email protected] . Национална служба ће током трајања Јавног позива организовати више обука о отпочињању бизниса. Сви заинтересовани за учествовање у инструктивној обуци потребно се јаве својим саветницима у Националној служби. Јавни позив је отворен до утрошка средстава, а најкасније до 01.12.2015. године . Непотпуна документација неће се узимати у разматрање. Резултати Јавног позива ће бити објављени на званичној презентацији града Панчева ( http://www.pancevo.rs ) најкасније 30 дана од дана доношења одлуке.


MarketingNajnovije vesti