Društvo

Objavljen Konkurs za su/finansiranje programa i projekata od javnog interesa u oblastima omladinskog sektora grada Pančeva, za 2016. godinu

Pančevo, Sre, 27/04/2016 - 08:14
Mirjana Marić


Gradonačelnik grada Pančeva raspisao je Konkurs za su/finansiranje programa i projekata od javnog interesa u oblastima omladinskog sektora grada Pančeva, za 2016. godinu. U nastavku možete pročitati ceo tekst Konkursa, sa kriterijumima, načinom apliciranja i potrebnom dokumentacijom.

Ovim Konkursom će se podržati programi i projekti čiji se sadržaj odnosi na unapređenje položaja i kvaliteta života mladih, zadovoljavanje potreba mladih i rešavanje specifičnih problema mladih, prema konkursnim zadacima u okviru prioritetnih oblasti Strategije brige o mladima grada Pančeva 2014-2017.

U obzir za su/finansiranje uzimaće se:

1. Projekti i programi koji su usklađeni sa prioritetnim oblastima: – obrazovanje mladih, – zapošljavanje mladih, – zdravlje i odrastanje mladih, – bezbednost mladih, – mobilnost i interkulturalizam mladih, – učešće mladih u donošenju odluka i – aktivizam i volonterizam mladih.

2. Projekti i programi koji poštuju sledeće principe:

– poštovanje ljudskih prava,

– ravnopravnost i jednake šanse za sve,

– odgovornost,

– dostupnost,

– solidarnost,

– saradnja,

– aktivno učešće mladih,

– celoživotno učenje,

– zasnovanost.

Prioritet prilikom odlučivanja o dodeli sredstava imaće projekti i programi koji:

uključuju veći broj mladih (od 15 – 30 godina) koji su direktno odgovorni za pripremu i realizaciju projekta; podrazumevaju aktivnosti koje se realizuju u naseljenim mestima na teritoriji grada Pančeva i koje uključuju mlade iz naseljenih mesta u pripremu i realizaciju projekta (Jabuka, Glogonj, Kačarevo, Dolovo, Banatsko Novo Selo, Banatski Brestovac, Starčevo, Omoljica, Ivanovo);

uključuju mlade iz marginalizovanih grupa; promovišu umrežavanje, udruživanje i saradnju mladih pojedinaca/ki, neformalnih grupa i udruženja, formiranja asocijacija i krovnih organizacija;

se odnose na aktivnosti usmerene na informisanje mladih; se odnose na neku od sledećih uže specificiranih tema u okviru prioritetnih oblasti: – Obrazovanje mladih: Projekti i programi neformalnog obrazovanja,

– Zapošljavanje mladih: Projekti koji se odnose na oblast profesionalne orijentacije i karijernog informisanja, projekti koji se odnose na podsticanje omladinskog preduzetništva,

– Zdravlje i odrastanje mladih: Projekti koji se odnose na oblasti bolesti zavisnosti, reproduktivnog zdravlja, emocionalnog razvoja mladih (podsticanje osnivanja savetovališta), projekti koji podrazumevaju uvažavanje i promovisanje zdravih stilova života i pozitivnih vrednosti,

– Bezbednost mladih: Projekti koji se odnose na bezbednost mladih u saobraćaju, bezbednost mladih na internetu, prevenciju nasilja,

– Mobilnost i interkulturalizam mladih: Projekti koji podrazumevaju uvažavanje i promovisanje međuetničkih odnosa i interkulturalnog dijaloga, projekti koji podstiču mobilnost mladih,

– Učešće mladih u donošenju odluka: Projekti koji se odnose na informisanje mladih o političkoj i admnistrativnoj strukturi svih nivoa donošenja odluka, projekti koji podrazumevaju učenje o procesima donošenja odluka, projekti koji se odnose na istraživanje stanja o potrebama mladih u okviru neke od prioritetnih oblasti,

– Aktivizam i volonterizam mladih: Projekti koji se odnose na promovisanje volonterizma-podsticanje volonterskih akcija i afirmaciju volonterskog rada, se odnose na neku drugu temu u okviru prioritetnih oblasti, koja je od značaja za grad Pančevo i poboljšanje kvaliteta života mladih u lokalnoj zajednici.

Pravo učešća imaju organizacije/udruženja građana koja su registrovana na teritoriji grada Pančeva. Grad Pančevo ažurira bazu organizacija civilnog društva, pa je potrebno da sva udruženja građana dostave Upitnik za prikupljanje podataka o udruženjima građana grada Pančeva, za 2016. godinu. Ovaj upitnik i spisak potrebne prateće dokumentacije može se preuzeti ovde, ili u Sekretarijatu za javne službe i socijalna pitanja Gradske uprave grada Pančeva, Trg kralja Petra I, kancelarija 204. Popunjen upitnik sa pratećom dokumentacijom dostavlja se u elektronskoj formi, na disku ili putem mejla [email protected].
MarketingNajnovije vesti