Automobil parkiran Foto: pikrepo
Društvo

PANČEVO: Grad ponudio zemljišta za postavljanje montažnih garaža

Izvor: 
013info Pon, 26/10/2020 - 11:13

Grad Pančevo raspisao je javni oglas za javno nadmetanje za izbor korisnika zemljišta za privremeno postavljanje montažne garaže. Ponuđena su 94 zemljišta, a zakup ne može biti duži od pet godina.

Rok za podnošenje prijave je 4. novembar do 10 sati.

Zemljišta koja se daju na korišćenje se nalaze u Drinskoj (8 mesta), Kraljevića Marka - kolonija tip „Stanko“ (2), Maksima Gorkog 58a-c - vojne zgrade (3), Moše Pijade - kod mosta (18), Pepeljara - Maksima Gorkog (6), Savska (10), Zelengora (33), Kotež I kod pravoslavnog groblja (14).

Sva mesta se nalaze u drugoj zoni.

Kako je navedeno u oglasu mesečni iznos prihoda od korišćenja zemljišta za privremeno postavljanje montažne garaže, po garažnom mestu, po zonama iznosi:

  • prva  1.055,37 RSD
  • druga 843,85 RSD
  • treća 632,35 RSD

Visina mesečne obaveze koja se odnosi na prihod od korišćenja zemljišta, usklađuje se prema odredbama ove odluke.

Početni jednokratni iznos u cilju sticanja prava za zaključenje Ugovora o korišćenju zemljišta iznosi 5.000,00 dinara, a garantni iznos koji uplaćuju učesnici u javnom nadmetanju je 4000 dinara.

Prijava za učešće na javnom nadmetanju podnosi se u zatvorenoj koverti, mora biti potpisana od strane fizičkog lica, odnosno potpisana od strane ovlašćenog lica i overena pečatom od strane pravnog lica odnosno preduzetnika i obavezno sadrži:

fizička lica: ime i prezime, JMBG, adresu stanovanja i broj lične karte,

preduzetnike i pravna lica: Rešenje o upisu u registar delatnosti, sa Matičnim brojem i PIB-om, u originalu ili overenoj fotokopiji, ne stariji od 6 meseci,

Uz prijavu se dostavlja i:

  1. dokaz o uplaćenom garantnom iznosu,
  2. overeno punomoćje za lice koje zastupa podnosioca prijave,
  3. fotokopija LK za fizička lica,
  4. Podatke o zemljištu za koju se podnosi prijava, iz oglasa (lokacija, broj lokacije i broj garažnog mesta),
  5. Uverenje osnovne organizacione jedinice Gradske uprave grada Pančeva za poslove poreske administracije, kojim dokazuju da nemaju dugovanja po osnovu izvornih prihoda grada Pančeva,

 

Za učesnike u postupku javnog nadmetanja, obavezan je prikaz lične karte, odnosno urednog punomoćja , overenog kod nadležnog organa.

Priložena dokumentacija može biti u originalu ili overenoj fotokopiji.

Javno nadmetanje održaće se u prostorijama Gradske uprave grada Pančeva, Trg Kralja Petra I 2-4 , Pančevo, u Maloj sali na I spratu, 4.novembra. 2020. godine u 13.00 časova.

Bliža obaveštenja u vezi sa oglasom, kao i dokumentacijom na osnovu koje je sačinjen i raspisan ovaj oglas, mogu se dobiti u prostorijama Sekretarijata za urbanizam, građevinske, stambeno-komunalne poslove i saobraćaj, Gradske uprave grada Pančeva, Trg Kralja Petra I 2-4 , Pančevo, kontakt osoba: Dušan Grbić, broj telefona: 013- 351-298.

 
MarketingNajnovije vesti