PGR Kudeljarac printscreen
Društvo

PANČEVO: Izmene Plana generalne regulacije Celine 5 - Kudeljarac i Novoseljanski put iza Nadela na javnom uvidu

Izvor: 
013info Pet, 28/05/2021 - 09:28Nacrt Izmene i dopune Plana generalne regulacije -Celina 5 -  Kudeljarac i Novoseljanski put iza Nadela od danas je, pa narednih 30 dana, izložen na javni uvid.

Kako je navedeno, razlog izrade izmena i dopuna Plana jeste efikasnije sprovođenje plana, a izmeni i dopuni Plana se pristupa zboh velikog broja pristiglih primedbi građana, koje prouzrokuju preispitivanje postojećih planskih rešenja i stvaranje planskih uslova za izdavanje dozvola u skladu sa Zakonom o planiranju i izgradnji uz poštovanje urbanističkih parametara.

Izmene i dopune Plana se odnose na:
 • Poštovanje zona zaštite kompleksa posebnih namena;
 • Izmenu saobraćajnog rešenja:
 • uz Novoseljanski put planirano je formiranje servisne saobraćajnice što bi omogućilo lakše priključenje na državni put;
 •  ukinute su planirane sobraćajnice br. 108, 32, 33, 34, 35, 37, 38, 43, 45, 47, 49, 51, 52, 53, 61, 69, 70,
 • 71, 74, 75, 77, 78, 107 koje su najvećim delom bile postavljene uz vodotok Nadela prema uslovima Zavoda za zaštitu prirode. Ukinute su i ulice ili deonice ulica na inicijativu građana (izgrađeni objekti na trasi puteva) kao i ukidanja pojedinih deonica za kojima se nije ukazala potreba. .
 • promenjena je regulacija saobraćajnica 40, 20 i 39 zbog izgrađenih objekata koji su ušli u regulaciju ulica (20), definisanje saobraćajnice uz crkvu (39), izgrađenih saobraćajnih elemenata u Vlasinskoj ulici (40) i sl.
 • Unapređena je zaštita ekološkog koridora reke Nadela formiranjem zaštitnog zelenog pojasa u širini od 20m od postojeće granice parcele Nadela;
 • Uz postojeće kanale na delovima na kojima nije do sada, uvodeni su eksproprijacioni pojasevi sa jedne strane kanala u širini od 5m, ostali delovi postojećih kanala su predviđeni za zacevljavanje;
 • Izvršena je preciznija podela na blokove;
 • Izvršen je niz promena namena po blokovima:
 • izvršena je prenamena dela bloka br. 060 iz zaštitnog zelenila i radne zone u poslovanje sa kompatibilnim namenama;
 • izvršena je prenamena bloka br. 266.2 iz poslovanja sa kompatibilnim namenama u komunalnu zonu na ostalom zemljištu;
 • izvršena je prenamena dela bloka broj 224.1 iz zone zaštitnog zelenila u stanovanje sa kompatibilnim namenama
 • izvršena je prenamena dela bloka broj 224.2 iz poslovanja sa kompatibilnim namenama u stanovanje sa kompatibilnim namenama;
 • izvršena je preraspodela namena po granici kanala u bloku broj 226 iz poslovanja sa kompatibilnim namenama u stanovanje sa kompatibilnim namenama;
 • izvršena je promena u saobraćajnom rešenju u delu bloka 266.8 iz planirane stambene saobraćajnice u integrisanu pešačku ulicu kao i promena namene iz stanovanja sa kompatibilnim namenama u sportsko-rekreativnu zonu koja povezuje Skadarsku i Ohridsku ulicu. Na ovaj način učinjen je prvi korak ka planiranju prostora okupljanja za ovaj deo grada;
 • izvršena je prenamena planiranog poslovanja sa kompatibilnim namenama u stanovanje sa kompatibilnim namenama u sledećim blokovima – 265.1, 265.2, 265.3, 265.4;
 • izvršena je prenamena planiranih radnih zona u poslovanje sa kompatibilnim namenama u sledećim blokovima – 266.9, 265.10, 265.11, 265.5 i 265.7;
 • izvršena je prenamena planiranog poslovanja sa kompatibilnim namenama u radnu zonu u sledećim blokovima – 278.1, 294.1, 294.2, 292.2, 291.1, 292.6, 292.3, 292.4, 292.7, 292.8, 292.5;
 • izvršena je prenamena planirane green field zone u radnu zonu u sledećim blokovima – 280.7, 280.3, 280.4, 280.8, 280.6;
 • Dozvoljena je dogradnja i korišćenje stambenih objekata koji su bili u zoni prethodno planiranoj u radnoj zoni ne kompatibilnoj stanovanju (poslovno-proizvodno- stambena zona  je bio naziv zone u osnovnom planu (''Sl. list grada Pančeva'' br. 39/12) kao i osnovnom GUPu (''Službeni list grada Pančeva'' broj 23/12)). Izmenom i dopunom osnovnog Plana (''Sl. listgrada Pančeva'' br. 5/15) ove zone su prebačene u privrednu zonu, čime je  njihovo  dalje  postojanje kao stambenih objekata ukinuto.
 • Ukinuta je obaveza izrade UP za blokove 224, 227, 226, 264, 265, 266, 278, 280, 291, 292 i 294. Obaveza izrade UP je potvrđena za blok 060, 036 i uvedena je za blok 266.2.

Kako u opisu stoji cilj izrade izmena i dopuna Plana su zadržavanje osnovne namene definisane planom višeg reda, razvoj urbanističkih celina kroz sopstvene specifičnosti, definisanje površina javne namene za izgradnju javnih objekata, evidentiranje građevinskog zemljišta u javnoj svojini i njegovo racionalnije korišćenje, poboljšanje nivoa infrastrukturne opremljenosti, provera postojećih kapaciteta izgradnje i podizanje nivoa standarda stanovanja i poslovanja, poboljšanje kvaliteta životne sredine i uvođenju mera njene zaštite kao i racionalnije planiranje u skladu sa realnim ekonomskim prilikama.

Kako je u dokumentu opisano postojeće stanje?

Ukupnu površinu obuhvata čini 66% neizgrađeno zemljište u okviru građevinskog reona - ono se sada koristi za poljoprivrednu proizvodnju ali, s obzirom da se nalazi u granicama građevinskog reona, predstavlja značajan zemljišni potencijal za buduću izgradnju.

Prostor izmena i dopuna Plana obuhvata specifično područje koje je sedamdesetih planirano i razvijano kao radna zona (industrija posebne namene - prehrambena industrija, metalna industrija, radno intezivne delatnosti, hladnjača, saobraćaj i mehanizacija, komunalni servisi, skladište ogreva i radnog materijala, magacini industrijske i prehrambene robe i rezerve prostora za te delatnosti). Početkom devedesetih je značajnom izmenom ekonomskih i socijalnih okolnosti (zastoj u privrednom razvoju, inflacija, veliki priliv socijalno ugroženog stanovništva) ovaj prostor u kome je do tada izgrađena radna zona u obimu koji postoji i danas, okružen mahom neizgrađenim prostorom bašta privatnih korisnika, promenio pretežnu namenu. Izmenom planskog rešenja 1992.god. Izmene i dopune DUP-a «Kudeljarski nasip - Novoseljanski put» čista industrijska zona je definisana kao mešovita stambeno-industrijska zona za područje na kome je postojala izgrađena industrija a, na većem delu prostora je definisana kao čisto stambena zona. Mešovita zona, u okviru ovog prostora, podrazumeva integraciju stambenih objekata u industrijsko-poslovnu zonu. Područje uz novoseljanski put je formirano kao stambeno – radno – poslovni prostor.

Stanovanje, poslovanje i industrija se paralelno razvijalo, jedno pored drugog mahom bespravno, uglavnom zbog niske cene nekretnina uprkos slaboj ili nikakvoj infrastrukturnoj opremljenosti. kao i prostor uz ulicu Stevana Šupljikca koji je odvojen železnicom i nasipom.

Ovo stanovanje, retke gustine, karakteriše veoma mala zauzetost i izgrađenost parcele sa velikim okućnicama koje služe kao bašte. Stanovništvo ovog područja je koncentrisano u zoni pre Nadela u ulici Skadarska i Kudeljaski nasip a, delimično i u neizgrađenoj zoni leve obale Nadela uglavnom oko infrastrukturnog koridora ograničene gradnje.

Od ostalih namena značajno su zastupljene površine komunalno servisne zone (Evangelističko groblje, zona energetskih postrojenja, komunalno-servisna zona JKP „Higijena“), zona zaštitnih pojaseva linijskih infrastrukturnih koridora, zelene površine (deo ''Goranskog parka'' i zaštitno zelenilo), poslovni objekti (najviše duž ulice Stevana Šupljikca i Novoseljanskog puta, ali i u različitim delovima samog naselja) i objekti za proizvodnju.

Prostor sa druge strane Nadela karakteriše velike neizgrađene površine, praktično nepostojeća infrastrukturna opremljenost i značajno prisustvo (oko 40% pokrivenosti posmatrane površine) infrastrukturnih koridora sa zabranjenom i ograničenom gradnjom u svojim zonama zaštite. Zemljište se najvećim delom se koristi za poljoprivredne svrhe, a uz državni put prvog reda koji se koristi kao gradska saobraćajnica, podignuti su mahom nelegalni objekti za povremeni boravak, odmor kao i poslovni objekti.

 

Problemi i ograničenja predmetnog prostora:
 • Veliki broj bespravno podignutih objekata stambene, industrijske i poslovne namene. Posebne probleme čine bespravno izgrađeni stambeni objekti u neposrednoj blizini vojnog kompleksa, od kojih preko sto, se nalaze u zoni zabranjene gradnje kao i objekti sagrađeni u zaštitnim zonama državnog puta i železnice;
 • Gradnja ispod dalekovoda u zoni ograničene gradnje u infrastrukturnom koridoru odnosno izgradnje uz saglasnost imaoca javnog ovlašćenja. U ovim zonama su mahom izgrađeni objekati vikendica preko Nadela;

 

 • Značajna karakteristika prostora je prisustvo ekološkog koridora reke Nadel i veliki broj kanala koji presecaju ovaj prostor;
 • Veliko zagađenje reke Nadel i kanala, kanalizacionim, otpadnim i tehnološkim vodama prisutnih objekata;
 • Zapušteni kanali od kojih su neki i zacevljeni, neodržavani i nepristupačni za održavanje jer uglavnom nisu regulisani imovinsko-pravni odnosi na zemljištu na kome se nalaze;
 • U unutrašnjem naselju ne postoji nijedan objekta društvenog standarda (osnovna škola, vrtić, ambulanta, dečija igrališta, trg, uređena javna zelena površina, tereni za sport i rekreaciju i dr.);
 • Loša infrastrukturna opremljenost;
 • Potpuno nedefinisani centar naselja u kome su tačkasto raspoređeni sadržaji po naselju, bez nagoveštaja centralnog motiva (reprezentativni objekat ili glavna ulica) i u kome nema javnih sadržaja.

 

 

Potencijal:

Ovo području grada svojim položajem i velikom neizgrađenošću, predstavlja atraktivnu zonu za proširenje i formiranje novih urbanističih celina. Broj stanovnika se nezvanično procenjuje na 2000 stanovnika. Gustina stanovništva na ovom području je izuzetno retka 3 st/ha odnosno 6 st/ha ako se računa prostor do Nadela.

 

Ov planski dokument možete videti u zgradi Gradske uprave grada Pančeva, Trg kralja Petra I br.2-4, u holu na šestom spratu, kao i u kancelariji 609, svakog radnog dana od 08:30 do 11:30 časova. Sve informacije u vezi sa oglasom mogu se dobiti putem telefona 013/353-304.

 

 

 

 
MarketingNajnovije vesti