Rov za optiku
Društvo

PANČEVO: Konačno odluka koja reguliše raskopavanje ulica i trotoara

Izvor: 
013info Sre, 24/08/2022 - 11:35Na današnjoj sednici Skupštine Pančeva, odbornici su izglasali dopunu odluke i opštinskim putevima i ulicama.na teritoriji našeg grada.

Nakon što je veliki broj trotoara i ulica u našem gradu nakon raznih radova ostavljen u lošem stanju, gradska vlast se odlučila da donese odluku kojom će ponašanje izvođača radova valjda staviti pod kontrolu. I ulice i trotoare nakon raskopavanja vratiti u prvobitno stanje.

I gradska menadžerka Maja Vitman je u svom izlaganju prometila da je nakon radova Telekom ostavio priličan haos na ulicama Pančeva.

 

Po ovoj odluci, površinski sloj koji je asfaltiran ili betoniran mora se iseći isključivo mašinom za sečenje asfalta i betona (testerom), a tamo gde su savremeni zastori od behatona, ploča ili kocke se moraju ručno izvaditi i deponovati na stranu bez oštećenja.

Ivičnjaci se moraju izvaditi ručno i deponovati na stranu kako bi se neoštećeni ponovo ugradili.

Sve ploče ili ivičnjake koji su oštećeni prilikom uklanjanja zameniti novim istih dimenzija

U odluci se navodi i da se sav iskopani materijal iz rova i kanala, kao i oštećeni ivičnjaci i ploče, obavezno odmah po uklanjanju i iskopu utovaraju u transportno vozilo i odvoze na deponiju za tu vrstu materijala i ne deponuju se na gradilištu. Prilikom raskopavanja javne površine, izvođač radova je dužan da raskopanu površinu obezbedi na propisan način odgovarajućom saobraćajnom signalizacijom. Širina trotoarske ili biciklističke površine ili površine parkinga koju je potrebno porušiti u celini ili delimično i vratiti u prvobitno stanje mora biti obostrano šira minimalno za 10-20 cm u odnosu na širinu rova. Rovove za instalacije, po završenoj montaži instalacija, do kote posteljice saobraćajnice zatrpavati samo čistim peskom u slojevima 30-50 cm sa nalivanjem vodom i sa zbijanjem do 100% po Proktoru.

Raskopanu javnu površinu zatrpavati isključivo drobljenim kamenom (od 0 do 31,5 mm) u slojevima od 20-30 cm sa sabijanjem vibropločom ili vibrovaljkom do zbijenosti od min. Me=50 Mpa (trotoar, biciklistička staza), odnosno od min Me=80 Mpa (kolovoz), sa obaveznim potrebnim kvašenjem nasipanog materijala. Ispitivanje zbijenosti obezbeđuje investitor putem nezavisne akreditovane laboratorije.

Završni sloj raskopane javne površine vrši se na sledeći način:

- ako se raskopava trotoar ili biciklistička staza širine do 1,5 metra, završni sloj se radi uširini celog trotoara odnosno biciklističke staze;

  • ako se raskopava trotoar ili biciklistička staza širine preko 2,2 metra, a raskopana širina je veća od 2/3 njegove širine, završni sloj se radi u ukupnoj širini trotoara;
  • ako se raskopava trotoar ili biciklistička staza širine preko 2,2 metra, a raskopana širina je manja od 2/3 njegove širine, završni sloj se radi tako da ostane vidna samo jedna ivica;
  • ako se podužno raskopava kolovoz, završni sloj se radi na način što se širina raskopa uvećava za 50 cm sa svih slobodnih strana, s tim da do slobodne ivice ne može da ostane manje od 50 cm;

- ako se poprečno raskopava kolovoz, završni sloj se radi na način što se širina raskopa uvećava za 100 cm sa svih slobodnih strana;

  • ako se raskopava zelena javna površina investitor nakon zatrpavanja rova peskom vraća površinu na celoj dužini trase slojem humusa bez primesa šuta i drugih materijala debljine minimalno 30 cm sa proširenjem završnog sloja humusa po 0,5 m sa obe strane.

Tokom izvođenja radova, potrebno je izvršiti zaštitu slivnika kišne kanalizacije kao i poklopaca šahtova.

U slučaju da je prilikom izvođenja radova došlo do upada rasutog materijala, neophodno je da se slivnici i šahtovi ručno očiste i skupljeni materijal ukloni na deponiju.

U slučaju da je došlo do uklanjanja ili oštećenja saobraćajne signalizacije neophodno je da se ista obnovi i vrati u svemu u prvobitno stanje. Po dovođenju u prvobitno stanje, investitor se obavezuje da javnu površinu očisti, šut i iskopani materijal čišćenjem odnese na deponiju i opere površinu u celoj širini profila ulice i trotoara, a u celoj dužini iskopa.

O izvršenom vraćanju saobraćajnih površina u tehnički ispravno stanje sačinjava se zapisnik koji potpisuju investitor, odgovorni izvođač radova i nadzorni organ Upravljača puta.  

Odluka reguliše i ucrtavanje podzemnih instalacija, nešto što se prilikom izvođenja radova stalno pojavljuje kao problem.

Situacioni prikaz raskopavanja/zauzeća potrebno je uraditi na katastarsko - topografskoj podlozi sa unetim svim podzemnim i nadzemnim instalacijama, u odgovarajućoj razmeri, sa obračunatim površinama i ucrtanim i iskotiranim granicama.

Sadržaj situacionog prikaza prilagoditi konkretnom slučaju, npr ucrtati relevantne ivične linije opštinskih puteva i ulica (kolovoza, trotoara, biciklističke staze,razdelnog pojasa, stabala i ivičnog zelenila, parkinga, i sl.), granicu iskopa rova tj. Površinu raskopavanja rova, preliminarnu granicu kolovozne, trotoarske, biciklističke konstrukcije odnosno parkinga koja se vraća u prvobitno stanje i prostor potreban za bezbednu organizaciju gradilišta, a saglasno sa Projektom saobraćajne signalizacije a na koji odgovarajući akt izdaje organizaciona jedinica Gradske uprave Grada Pančeva nadležna za poslove saobraćaja.

Takođe, situacioni prikaz je potrebno adekvatno iskotirati, npr. širinu i dužinu rova, rastojanja preliminarnih ivica kolovozne.trotoarske ili biciklističke konstrukcije odnosno parkinga koja se vraća u prvobitno stanje.

 

Garanti rok za izvedene radove na dovođenju raskopane površine javne namene u prvobitno stanje je dve godine.

 

 

 
MarketingNajnovije vesti