Gradska uprava
Društvo

PANČEVO: Konkurs za sufinansiranje programa od javnog interesa u oblasti pružanja podrške i osnaživanja udruženja građana

Izvor: 
013info Pet, 15/10/2021 - 11:51Gradonačelnik grada Pančeva raspisuje Konkurs za sufinansiranje programa od javnog interesa u oblasti pružanja podrške i osnaživanja udruženja građana.

Cilj konkursa:

Osnaživanje i razvoj civilnog društva grada Pančeva – unapređenje uslova za obavljanje delatnosti udruženja građana grada Pančeva i pružanje podrške njihovim programima i projektima od javnog interesa, u oblastima zdravstva i socijalne politike, kulture, informisanja, brige o deci i mladima, obrazovanja, ekologije, turizma, vera i drugim oblastima, u skladu sa usvojenim razvojnim dokumentima grada Pančeva.

Pravo učešća:

Pravo učešća na konkursu imaju registrovana udruženja građana čiji se statutarni ciljevi i delatnost ostvaruju u oblasti u kojoj se projekat realizuje, sa sedištem na teritoriji grada Pančeva, kao i crkve i verske zajednice koje svoju delatnost obavljaju na teritoriji grada Pančeva.

Kriterijumi za izbor programa/projekata:

1.Struktura programa/projekta zadovoljava utvrđene standarde projekta kao dokumenta (popunjen formular i kompletna projektna dokumentacija)– od 0 do 10 bodova,

2.Programi/projekti kojisu u skladusa usvojenim strategijama razvoja grada Pančeva, odnosno sadržaj doprinosidugoročnom unapređenju oblasti iz koje je tema programa/projekta – od 0 do 10 bodova,

3. Programi/projekti koji zadovoljavaju prioritetne mere i ciljeve u oblasti iz koje je tema projekta – od 0 do 10 bodova,

4. Programi/projekti koji doprinose jačanju kapaciteta udruženja građana (obuke i usavršavanja članstva, nabavka opreme potrebne za realizaciju programa/projekta kojim udruženje aplicira i sl.) – od 0 do 10 bodova,

5. Programi/projekti koji doprinose sistemskom unapređenju oblasti iz koje je tema projekta – od 0 do 10 bodova,

6. Programi/projekti čije aktivnosti realizuju stručne osobe, čije uloge su jasno definisane – od 0 do 10 bodova,

7. Programi/projekti koji uključuju širu ciljnu grupu i uspostavljajuizgradnju partnerstava– od 0 do 10 bodova,

8. Programi/projekti koji se promovišu u javnosti – od 0 do 10 bodova,

9. Održivost programa/projekta – od 0 do 10 bodova,

10. Sposobnost, stručnost i dosadašnje iskustvo udruženja da sprovede predloženi program/projekat – od 0 do 10 bodova.

Projekti će biti vrednovani prema ovim kriterijumima. Program/projekat može dobiti najviše 100 bodova. Ukoliko jedan od deset kriterijuma ima nula bodova, program/projekat se smatra diskvalifikovanim i ne ulazi u dalje razmatranje.

Predlog projekta treba da sadrži:

broj: 840-742241843-03, broj modela: 97, poziv na broj: 02-226, namena Tarifni broj 1. Odluke o gradskim administrativnim taksama („Službeni list grada Pančeva“ br. 16/08, 26/09, 25/1038/12, 24/13, 29/14, 14/15, 38/15, 38/16 ,33/17,34/18, 41/19 i 70/20);

Neobavezni deo:

  • materijali, publikacije, novinski članci, ostala dokumentacija koja ilustruje rad Udruženja i njegove kompetencije za realizaciju predloženog programa/projekta(u elektronskoj formi),

  • dodatne preporuke (partnera, institucija, drugih donatora, pojedinaca, itd.),

  • Komisija po službenoj dužnosti utvrđuje da li je udruženje upisano u registar nadležnog organa i da li se, prema statutarnim odredbama, ciljevi udruženja ostvaruju u oblasti u kojoj se program realizuje, a učesnici Konkursa mogu da dostave kopiju rešenja o registraciji u APR-u, odnosno kopiju drugog dokumenta kojim se dokazuje pravni status, kao i fotokopiju izvoda iz statuta udruženja u kome je utvrđeno da se ciljevi i delatnost udruženja ostvaruju u oblasti u kojoj se projekat realizuje,

  • Komisija zadržava pravo da pored navedenih, zatraži i druge dokumente i dokaze relevantne za odlučivanje o podnetoj prijavi.

Korisnik sredstava je dužan da pre sklapanja ugovora dostavi interni akt o antikorupcijskoj politici. (Dokument o antikoruptivnoj politici može biti Etički kodeks ili akt koji sadrži etička pravila, a koje je udruženje usvojilo. Ovo udruženja dokazuju dostavom usvojenog Etičkog kodeksa odnosno akta koji sadrži etička pravila. Takođe, može se smatrati da udruženja imaju akt o antikoruptivnoj politici ukoliko su pristupila Etičkom kodeksu mreže organizacija. U ovoj situaciji udruženja kao dokaz dostavljaju izjavu o pristupanju Etičkom kodeksu mreže organizacija ili drugi dokaz da su pristupila, odnosno potpisala etički kodeks. Takođe, plan integriteta organizacije, akt koji se odnosi na sprečavanje sukoba interesa članova udruženja ili neki drugi vid internog antikoruptivnog akta, predstavlja moguć primer akta o antikoruptivnoj politici.)

Korisnik sredstava je dužan da dostavlja periodične i završne izveštaje.

Periodične izveštaje dužan je da dostavlja korisnik sredstava u slučaju realizacje programa/projekta duže od dva meseca, i to na svaka dva meseca.

Učesnik konkursa, odnosno korisnik sredstava je dužan da bez odlaganja pismeno obavesti Komisiju o bilo kojoj promeni u vezi sa ispunjenošću uslova, koja nastupi do donošenja odluke, odnosno zaključenja ugovora, tokom važenja ugovora dužan je da obaveštava Sekretarijat za javne službe i socijalnih pitanja Gradske uprave Pančeva , kao i da promenu dokumentuje na propisani način.

Finansiranje:

Sredstva za su/finansiranje programa, projekata po osnovu ovog Konkursa obezbeđena su u budžetu grada Pančeva za 2021. godinu.

Nosioci programa/projekata koji su dobili sredstva po osnovu nekog od drugih Konkursa koji je raspisao grad Pančevo u 2021. godini, neće imati mogućnost da dobiju sredstvaza isti predlogprograma/projektaputem ovog Konkursa.

Su/finansirajuća sredstva putem ovog konkursa neće biti odobrena za:

  • usled podnošenja nepotpunih prijava

  • prijave podnosilaca koji su u 2019. godini dobijali finansijsku podršku od grada Pančeva, a nisu u predviđenom roku podneli izveštaj o realizaciji programa/projekta i utrošku sredstava ili nisu ispunili druge preuzete obaveze ili je sa udruženjem u prethodne dve godine raskinut ugovor zbog nenamenskog trošenja budžetskih sredstava.

  • programe/projekte koji ne predviđaju promovisanje aktivnosti i rezultata u javnosti,

  • profitne i komercijalneprograme/projekte,

  • predloge programa/projekata u kojima su finansijska sredstva za honorare, plate i/ili dnevnice veća od 25% ukupnih finansijskih sredstava traženih za program/projekat,

  • troškove reprezentacije.

Rokovi:

Rok za konkurisanje na ovom Konkursu je 15 dana od dana objavljivanja Konkursa odnosno do 01.11.2021. godine.

Aktivnosti na projektu koje Grad bude su/finansirao u okviru ovog Konkursa moraju biti realizovane do 31. decembra2021. godine, a završni narativni i finansijski izveštaj predaje se do 31. januara 2022. godine.

Vrednovanje i izbor predloga programa/projekata:

Predloge programa/projekata razmatra Komisija za vrednovanje programai projekata udruženja građana grada Pančeva čiji su ciljevi od javnog interesa za 2021. godinu, prema utvrđenim kriterijumima i prioritetima, na osnovu čijeg predloga će Gradonačelnik grada Pančeva izvršiti izbor, odobriti su/finansiranje iutvrditi sredstva za njihovu realizaciju iz Budžeta grada Pančeva za 2021. godinu.

Predlagači čiji predlog programa/projekta budu prihvaćeni zaključuju ugovor sa Gradonačelnikom grada Pančeva, kojim se regulišu međusobna prava i obaveze ugovornih strana. Neizvršavanje ugovornih obaveza povlači obavezu vraćanja sredstava u budžet grada Pančeva.

Lista vrednovanja i rangiranja pristiglih programa i projekata koju Komisija utvrdi, objavljivaće se na zvaničnoj internet prezentaciji grada Pančeva i Portalu e-Uprava.

Učesnici konkursa imaju pravo uvida u podnete prijave i priloženu dokumentaciju u roku od tri dana i pravo prigovora u roku od osam dana od dana objavljivanja Liste vrednovanja i rangiranja pristiglih programa i projekata.

Odluku o prigovoru donosi nadležni organ u roku od 15 dana od dana njegovog prijema.

Konačnu odluku o izboru programa/projekata koja će se putem ovog Konkursa su/finansirati donosi Gradonačelnik grada Pančeva, u roku od 30 dana od dana isteka roka za podnošenje prigovora. Ova odluka će takođe biti objavljena na zvaničnoj internet prezentaciji grada Pančeva, kao i na Portalu e-Uprava.

Objavljivanje, formulari i dodatne informacije:

Informacija o Konkursu će se objaviti na zvaničnoj internet prezentaciji grada Pančeva www.pancevo.rs, na Portalu e-Upravakao i u lokalnom nedeljnom listu “Pančevac”. Formulari za konkurisanje mogu se preuzeti u Sekretarijatu za javne službe i socijalna pitanja Gradske uprave grada Pančeva, Trg kralja Petra I 2-4, sprat II, kancelarija 207, ili sa internet prezentacije www.pancevo.rsDodatne informacije mogu se dobiti putem telefona 013/308-906 ili mejla [email protected] .

Predlozi programa/projekata dostavljaju se obavezno na sledeći način:

Prijave se podnose elektronski na imejl adresu [email protected] i u po jednom primerku u analognom (štampanom) i digitalnom obliku (CD) putem pošte ili preko Uslužnog centra Gradske uprave grada Pančevau zatvorenoj koverti, sa naznakom:

Prijava na

K O N K U R S

ZA SU/FINANSIRANJE PROGRAMA I PROJEKATA OD JAVNOG INTERESA U OBLASTI PRUŽANJA PODRŠKE I OSNAŽIVANJA UDRUŽENJA GRAĐANA GRADA PANČEVA 2021. GODINI

Grad Pančevo

Gradska uprava grada Pančeva

Trg Kralja Petra I broj 2-4

26 000 Pančevo

Sekretarijat za javne službe i socijalna pitanja

(kancelarija broj 207)
MarketingNajnovije vesti