Novac
Društvo

PANČEVO: Konkurs za sufinansiranje projekata-manifestacija iz oblasti zaštite životne sredine

Izvor: 
013info Pet, 20/05/2022 - 12:39Gradonačelnik grada Pančeva raspisuje konkurs za sufinansiranje projekata-manifestacija iz oblasti zaštite životne sredine za 2022. godinu.

Ovim Konkursom će se podržati projekti-manifestacije čiji se sadržaj odnosi na  oblast zaštite životne sredine, prema konkursnim zadacima.

U obzir za sufinansiranje uzimaće se projekti-manifestacije koji će promovisati zaštitu životne sredine predlažući konkretne aktivnosti u oblasti zaštite prirodnih vrednosti, očuvanja i unapređenja biodiverziteta, programe ekološke edukacije dece i mladih, kao i podizanja svesti javnosti na teritoriji Grada Pančeva i okolnih naselja. Projekte – manifestacije treba da odlikuje inovativnost ili sadržaj koji podržava/omogućava održavanje već tradicionalnih manifestacija koje su se pozicionirale kao uspešne, ekološki edukativne i koje afirmišu trajno ekološko opismenjavanje prevashodno kod dece i mladih.

Pravo učešća:

Na Konkursu za sufinansiranje projekata-manifestacija mogu da učestvuju registrovana udruženja građana sa teritorije Grada Pančeva koja se u okviru aktivnosti definisanim u svom Statutu bave pitanjima zaštite životne sredine i koja će svoj projekat – manifestaciju realizovati na teritoriji Grada Pančeva.

Na Konkursu za sufinansiranje projekata-manifestacija mogu da učestvuju i registrovana udruženja građana van teritorije Grada Pančeva koja se u okviru aktivnosti definisanim u svom Statutu bave pitanjima zaštite životne sredine, ukoliko se projekat – manifestacija realizuje na teritoriji Grada Pančeva.

Udruženja građana mogu da učestvuju sa svojim predlozima na jednom od dva raspisana konkursa, na Konkursu za projekte ili na Konkursu za projekte-manifestacije, a ne na oba konkursa istovremeno.

Kriterijumi za dodelu sredstava za projekte – manifestacije:

Prilikom odlučivanja o dodeli dotacije primenjuju se sledeći kriterijumi:

– nova i kreativna rešenja problema u oblasti zaštite životne sredine

– dugoročni uticaj i održivost nakon završetka projekta-manifestacije koji će biti finansijski podržan ovim Konkursom;

– broj učesnika projekta-manifestacije sa teritorije grada Pančeva;

– visina sopstvenog učešća, odnosno sredstava iz drugih izvora;

– medijski publicitet (televizijski i radio-prenosi ili snimci, izveštavanje štampe, društvene mreže i drugi načini prezentacije)

– ranija uspešnost projekta-manifestacije, ukoliko se održava u kontinuitetu i ima tradiciju održavanja

– zakonitost i efikasnost korišćenja sredstava i održivost ranijih programa (ako je udruženje građana ranije koristilo sredstva budžeta, da li je ispunilo ugovorne obaveze).

Rokovi za sprovođenje konkursa:

– prijave za konkurs se podnose u roku od 20 dana od dana objavljivanja u nedeljniku ”Pančevac”.

– donošenje odluka o dodeli sredstava i objavljivalje konačnih rezultata konkursa na sajtu Grada Pančeva, u roku od 15 radnih dana po isteku roka za podnošenje konkursne dokumentacije.

– rok izvršenja ugovorene obaveze: 31. 12. 2022. godine

– rok dostavljanja izveštaja o namenskom utrošku sredstava: 31. 01. 2023.

Rezultati će biti objavljeni na internet sajtu Grada Pančeva nakon donošenja zaključka Gradonačelnika.

Zaključenje ugovora:

Sa nosiocem izabranog projekta-manifestacije zaključuje se ugovor kojim se obavezno utvrđuje: naziv i sedište nosioca projekta-manifestacije; vrsta i obim projekta-manifestacije; vreme realizacije projekta-manifestacije; obim i vrsta dodeljenih sredstava; vremenski plan upotrebe sredstava; način nadzora nad namenskim korišćenjem sredstava i odvijanjem realizacije projekta-manifestacije i rok za dostavu izveštaja o namenskom utrošku sredstava. Neizvršavanje ugovornih obaveza povlači za sobom obavezu vraćanja sredstava u budžet grada Pančeva.

Realizacija finansijskih obaveza vršiće se u skladu sa likvidnim mogućnostima budžeta grada Pančeva za 2022. godinu.

Trajanje konkursa: Konkurs je otvoren 20 dana od dana objavljivanja u nedeljnom listu ”Pančevac“, kada prijave treba da pristignu na pisarnicu ili budu upućene poštom s tim da u tom slučaju na poštanskom pečatu mora biti utisnut datum.

Odlučivanje: O podnetim zahtevima odlučuje Gradonačelnik grada Pančeva na predlog Komisije koja razmatra pristigle prijave primenom navedenih kriterijuma i utvrđuju predlog odluke.

Ukoliko udruženje konkuriše sa više projekata-manifestacija, sredstva se mogu odobriti samo za jedan projekat-manifestaciju.,ali isto udruženje ne može dobiti sredstva za realizaciju i jednog projekta i jednog projekta-manifestacije.

Za sufinansiranje projekata-manifestacija na osnovu Konkursa obezbeđeno je: 1.500.000 dinara iz Programa korišćenja sredstava budžetskog fonda za zaštitu životne sredine grada Pančeva za 2022. godinu.

Predloge projekata – manifestacija poslati poštom ili dostaviti u Uslužnom centru grada Pančeva  u zatvorenoj koverti sa naznakom: K O N K U R S ZA SUFINANSIRANJE PROJEKATA  –  MANIFESTACIJA IZ OBLASTI ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINEZA 2022. GODINU.
MarketingNajnovije vesti