Skladište OO u Rafineriji
Društvo

PANČEVO: Objavljen PDR za izgradnju skladišta za privremeno odlaganje opasnog otpada u okviru kompleksa NIS „RNP“ u Pančevu

Izvor: 
013info Čet, 05/08/2021 - 14:12Na osnovu Odluke Skupštine Grada Pančeva o izradi Plana detaljne regulacije za izgradnju skladišta za privremeno skladištenje opasnog otpada na delu katastarske parcele broj 3576 K.O. Vojlovica u okviru kompleksa NIS "Rafinerija nafte Pančevo" u Pančevu i završenog Elaborata za rani javni uvid, urađen je Plan detaljne regulacije za izgradnju skladišta za privremeno skladištenje opasnog otpada na delu katastarske parcele broj 3576 K.O.Vojlovica u okviru kompleksa NIS "Rafinerija nafte Pančevo" u Pančevu.

- Razlog za izradu Plana kao jedan od koraka u smanjenju negativnih uticaja na životnu sredinu, planirana je izgradnja skladišta za privremeno skladištenje opasnog otpada na osnovu zakonske regulative, na osnovu standarda koji se primenjuju u oblasti projektovanja  i izgradnje za ovu vrsta objekata ali i zauljane zemlje, kao i zagađenih čvrstih otpadnih materija. Sve akcije u oblasti upravljanja otpadom moraju pratiti izradu nacionalne strategije za upravljanje opasnim otpadom. Cilj izrade Plana je stvaranje planskog osnova za izgradnju skladišta za privremeno skladištenje opasnog otpada na delu katastarske parcele 3576 K.O. Vojlovica, u bloku 24, u delu 2C10 – rafinerijski rezervisan prostor za dalju plansku razradu, piše u ovom dokumentu.

Kako se u planu navodi, izgradnjom objekta za privremeno skladištenje opasnog otpada se postiže:

  • Realizacija zakonskih obaveza NIS-a u pogledu zaštite životne sredine, po osnovu zakonske regulative i standarda Kompanije: Zakon o upravljanju otpadom (Sl. gl. RS 36/09, 88/10, 14/16 i 95/18 i (dr. zakon)), Pravilnik o kategorijama, ispitivanju i klasifikaciji otpada (Sl. gl. RS br. 56/2010), Standard društva za Upravljanje otpadom u NIS a.d. Novi Sad ver. br.1 po odluci 01/10/968 od 30.12.2011. god.
  • Obezbeđenje jedinstvene lokacije sa pokrivenim boksevima i prostorima za skladištenje otpada u cilju privremenog skladištenja, u skladu sa ekološkim zahtevima i zakonskom regulativom.
  • Realizacija mera i aktivnosti na zaštiti životne sredine po Akcionom planu 2011- 20163 i Programa zaštite životne sredine AP Vojvodina za perod 2016-2025.: Obezbeđenje lokacija i kapaciteta na kojima će se vršiti privremeno skladištenje zauljenog opasnog otpada, tečnog i čvstog opasnog otpada, kao i kontaminirane razne ambalaže, koji se generiše u RNP.

Izrada Akcionih planova tzv. Plana mera i aktivnosti na zaštiti životne sredine bila je nekadašnja praksa na osnovu tadašnje zakonske regulative RS u oblasti zaštite životne sredine. Poslednje Mišljenje na Plan mera i aktivnosti na zaštiti životne sredine u Rafineriji nafte Pančevo 2011 – 2016 br. 353-03-404/4/2010-04 od 01.09.2011. godine koje je tadašnje nadležno Ministarstvo RS za zaštitu životne sredine dostavilo u Rafineriju nafte Pančevo (u daljem tekstu RNP). U samom Mišljenju se tada u tački 6 zahtevalo od RNP da podnese zahtev za integrisanu IPPC dozvolu, a kada je RNP inicirala ishodovanje navedene dozvole, od tada se više od RNP nije zahtevala izrada Planova mera i aktivnosti na  zaštiti životne sredine. Iz razloga što je sam Zahtev za izdavanje integrisane dozvole koji je RNP predala Pokrajinskom sekretarijatu za urbanizam i zaštitu životne sredine izrađen u skladu sa Zakonom o integrisanom sprečavanju i kontroli zagađivanja životne sredine kao i Pravilnikom o sadržini, izgledu i načinu popunjavanja zahteva za izdavanje integrisane dozvole. Uz sam zahtev RNP je podnela i Program mera prilagođavanja rada postojećeg postrojenja propisanim uslovima, koji je urađen u skladu sa Uredbom o sadržini programa mera prilagođavanja rada postojećeg postrojenja ili aktivnosti propisanim uslovima, pa se zato više ne izrađuje tzv. Plana mera i aktivnosti na zaštiti životne sredine. Predmetni Zahtev sadržao je sve što je propisano postojećom zakonskom regulativom i u istom je bilo prikazana sva usklađenost rada postrojenja RNP sa odredbama Zakona o integrisanom sprečavanju i kontroli zagađivanja životne sredine, usklađenost rada postrojenja sa najboljim dostupnim tehnikama. Takođe RNP je u Zahtevu tada predvidela i predložila najbolje dostupne tehnike (VAT), odnosno mere koje je još neophodno preduzeti u postrojenjima i na lokaciji sa tačno definisanom dinamikom sprovođenja tih mera, vremenskim rasporedom za završetak predloženih mera, kao i predviđenim finansijama koje prate sprovođenje predloženih mera.

 

 

RNP prvo energetsko postrojenje u Srbiji koje je 2017. godine dobilo integrisanu IPPC dozvolu kojom se potvrđuje da su proizvodni procesi usklađeni sa domaćim i evropskim ekološkim standardima. Upravo je izgradnja novog ili rekonstrukcija postojećeg objekta za privremeno skladištenje opasnog otpada obaveza RNP, propisana sa rokom do kraja 2023. godine integrisanom IPPC dozvolom RNP, u delu unapređenja upravljanja otpadom.

 

Planirani prostor "Skladišta za privremeno skladištenje opasnog otpada" se nalazi u bloku 24 koji je namenjen za manipulaciju, a deo tog prostora „2C-10" je utvrđen kao rafinerijski rezervisan prostor za dalju plansku razradu.

Ukupna površina prostora u obuhvatu ovog Plana je 77a 10m2.

Na osnovu Zahteva Investitora, odnosno NIS Rafinerija nafte Pančevo, sektor za kapitalnu izgradnju, pod brojem REFAD-31000 /17-do/002781 od 09.02.2015. godine, zahtevala se površina od 40 a radi smeštaja skladišnog prostora zauljanog otpada, tečnog otpada, otpadne ambalaže i čvtstog otpada, koji se isključivo generiše u krugu Rafinerije nafte Pančevo.

Obrađivač Nacrta plana, sa urbanističkog akspekta, smatra da površina parcele treba da iznosi 77 a i 10m², te je zato i tako planirano.

Površina od 33 a 10m² je raspoloživa isključivo za manipulativne površine, smeštaj mehanizacije, alata, novih, praznih, kontejnera i pribora za mehanizaciju i omogućava samo prostor za navedene sadržaje a nikako otvaranje novih skladišnih mogućnosti, u smislu kapaciteta i smislu otpada koji bi se skladištio.

Izbor oblika i površine novoformirane parcele površine p = 77 a i 10 m²za smeštaj Skladišta za privremeno odlaganje opasnog otpada, izvršeno je u skladu sa konfiguracijom terena na datoj lokaciji. Sam prostor unutar bloka 24 na kome će biti formirana nova parcela ograničen je postojećim saobraćajnicama (sa severoistočne strane železničkom prugom, sa severozapadne asfaltnim putem, sa jugozapadne strane asfaltnim putem – strit 6 i sa jugoistočne strane po pstojećom saobraćajnicom).

- Ovakvim izborom omogućen je lak pristup budućem skladištu, kao i lako transportno manipulisanje prilikom gradnje i kasnije eksploatacije objekta.. Sa druge strane ukoliko bi bila izabrana na istoj lokaciji manja parcela – ostao bi prostor koji se praktično ne bi mogao koristiti u neke druge svrhe, navodi se u planskom dokumentu.

Vrste materijala, količine, vreme, način skladištenja i ostali tehnički uslovi ne zavise od oblika i površine parcele već od od procesa koji će biti planiran i definisaće se glavnim-izvođačkim projektom.i dobijenom dozvolom.

Čitav PDR možete videti OVDE:

 

 
MarketingNajnovije vesti