Društvo

PANČEVO: Plan za Blok 089 na ponovljenom javnom uvidu. Šta bi trebalo da se gradi?

Izvor: 
013info Pon, 03/08/2020 - 11:03Gradska uprava Pančeva na ponovljeni javni uvid izlaže "Nacrt Plana detaljne regulacije dela bloka 089 u naseljenom mestu Pančevo", navodi se u oglasu koji je prošle nedelje objavljen u Kuriru.

Blok 089 se nalazi u zoni gradskog centra i po nameni je podeljen na tri podceline – krajni istočni deo bloka je pretežno namenjen stanovanju sa kompatibilnim namenama, u središnjem delu se nalazi gradska pijaca dok je krajnji zapadni deo namenjen javnim službama i poslovanju.

Deo bloka 089 koji je predmet ovog plana, obuhvata prostor namenjen pijaci, javnim  službama i poslovanju.

U ovom delu se nalaze i dva objekta spomenika kulture, a to su zgrada Istorijskog arhiva u Nemanjinoj 7 i zgrada Doma omladine u Ulici Svetog Save 10. Takođe, ceo zapadni deo bloka (namenjen javnim funkcijama i poslovanju) je, prema uslovima Zavoda za zaštitu spomenika kulture u Pančevu, definisan kao zona spomenika kulture, a pripada i  zaštićenoj okolini gradskog jezgra.

Planirana detaljna namena površina i objekata po celinama i zonama (izvod iz plana)

 

Kultura

Objekti Doma omladine i Аrhiva pripadaju kulturnoj delatnosti i istovremeno su same zgrade deo gradskog kulturno-istorijskog nasleđa. Njihova osnovna delatnost ostaje nepromenjena a ovim planom oba objekta dobijaju svoju parcelu na kojoj će moći da ostvare dodatne sadržaje koji su im potrebni, napisano je u ovom planu.

U okviru parcele Аrhiva ima mogućnosti za izgradnju novog objekta za potrebe čuvanja arhivske građe, dok na parceli Doma omladine može da se postavi bina i gledalište - amfiteatar za potrebe održavanja različitih manifestacija. Sve aktivnosti na ovim objektima i njihovima prcelama moraju se odvijati u saradnji sa Zavodom za zaštitu spomenika kulture Pančevo i u skladu sa njihovim uslovima.

Poslovanje

Poslovanje je zastupljeno u objektima u delu unutarblokovske površine, zatim ka ulici Zmaj Jove Jovanovića i u velikom poslovnom objektu na uglu ulica Svetog Save i Nemanjine. Preovlađuju poslovne delatnosti iz oblasti trgovine, usluga u zanatstva.

Navedeni objekti se zadržavaju u svojim zatečenim gabaritima (horizontalnim i vertikalnim) i poslovnoj nameni.

Komunalna delatnost

Gradska zelena pijaca zauzima središnji deo bloka. Ona ostaje u svom zatečenom obuhvatu i nameni ali je moguće нјeno natkrivanje u delu na kojem se nalaze tezge na otvorenom.

Takođe, kako je navedeno u planu višeg reda (PGR Celina 1 – širi centar (krug obilaznice), dozvoljena je i izgradnja podzemne javne garaže u kom slučaju je moguće podizanje pijačnog prostora - platoa do maksimalno 1.2m u odnosu na pristupne trotoare po obodu bloka. U tom slučaju, denivelacija (stepenište, rampe i sl.) se rešava unutar bloka.

Zelena infrastruktura

U unutrašnjosti bloka postoje javne zelene površine koje je potrebno urediti, osavremeniti, obnoviti novim sadnim materijalom i opremiti odgovarajućim mobilijarom.

Tribine i podijum će se postaviti tako da se sačuva svo vredno zelenilo i stabla. Ukoliko se ukaže potreba, intervencije raditi u saradnji i uz saglasnost nadležnog Zavoda za zaštitu spomenika kulture i JKP ''Zelenilo''.

U planu je navedeno da je potrebno sačuvati zelenilo koje se nalazi na novoformiranoj parceli Doma omladine, a koje čini jedinstvenu parkovsku površinu sa zelenom površinom u unutrašnjosti bloka.

Saobraćajna i komunalna infrastruktura

Da bi se omogućio bolji pristup u unutrašnji prostor bloka, planirane su saobraćajnice sa minimumom saobraćajnih elemenata ali koje će ujedno služiti da se kroz njihove trase sprovede sva potrebna komunalna infrastruktura do objekata.

Od saobraćajnih površina planirani su kolovozi, parkinzi i pešačke staze za komunikaciju do svih sadržaja.

U manje opterećenim ulicama, Zmaj Jovinoj i Nemanjinoj, trebalo bi ograničiti brzinu kretanja motornih vozila na 30 km/h, kao i periode dana kada je dopušteno kretanje teretnih motornih vozila, a čitav prostor treba da bude opremljen dovoljnim brojem setova kontejnera za selektivno odlaganje komunalnog otpada, kaže su ovom planu.

Ponovljeni javni uvid počeo 31. jula, traje 15 dana, a dokument je dostupan u zgradi Gradske uprave - kancelarija 609, i javnosti u digitalnom obliku na internet prezentaciji Pančeva.

Zainteresovani primedbe mogu podneti tokom trajanja uvida Sekretarijatu za urbanizam Gradske uprave Pančeva.

Javna prezentacija plana zakazana je za 5. avgust u 13 sati u Maloj sali zgrade Gradske uprave Pančeva, a javna sednica Komisije za planove za 18. avgust od 13 sati u istom prostoru.

 

Planirana namena blok 089
089-planirana-namena_smanjen.jpgMarketingNajnovije vesti