Gradska uprava
Društvo

PANČEVO: Raspisan javni poziv za samostalne umetnike radi ostvarivanja prava na uplatu doprinosa za penzijsko, invalidsko i zdravstveno osiguranje

Izvor: 
013info Uto, 06/12/2022 - 13:12Gradonačelnik grada Pančeva raspisuje javni poziv licima koja su stekla status lica koja samostalno obavljaju umetničku ili drugu delatnost u oblasti kulture, radi ostvarivanja prava na  uplatu doprinosa za penzijsko, invalidsko i zdravstveno osiguranje za 2023. godinu. 

Kako se navodi na gradskom sajtu, pravo na uplatu doprinosa za penzijsko, invalidsko i zdravstveno osiguranje ima lice koje ispunjava sledeće uslove:

 • ima svojstvo lica koje samostalno obavlja umetničku ili drugu delatnost u oblasti kulture, a koje je utvrđeno od strane reprezentativnog udruženja u kulturi, u skladu sa zakonom
 • ima prebivalište na teritoriji grada Pančeva
 • nije ostvario ukupan prihod u prethodnoj godini, koji prelazi iznos prosečne godišnje bruto zarade na nivou grada Pančeva
 • ne poseduje nepokretnu imovinu (ni član zajedničkog porodičnog domaćinstva-supružnik, vanbračni partner, dete, usvojenik, roditelji ili usvojilac i druga lica koja žive u zajedničkom porodičnom domaćinstvu), osim stana – kuće gde stanuje.

Pravo na uplatu doprinosa za penzijsko, invalidsko i zdravstveno osiguranje stiče se na osnovu podnete prijave i sledećih dokaza (dokumenti ne smeju biti stariji od šest meseci), i to :

 • Popunjeni formular-prijava za ostvarivanje prava na uplatu doprinosa za penzijsko, invalidsko i zdravstveno osiguranje
 • Obrazac 1 – Izjava o saglasnosti za obradu i pribavljanje ličnih podataka
 • Uverenje nadležnog reprezentativnog udruženja u kulturi o činjenicama upisanim u evidenciju
 • Dokaz o prebivalištu i dokaz da nije u radnom odnosu
 • Poresko uverenje o visini ostvarenih godišnjih prihoda
 • potvrda Republičkog geodetskog zavoda – Službe za katastar nepokretnosti Pančevo, o katastarskim prihodima na nepokretnostima,
 • Overena izjava o broju članova zajedničkog porodičnog domaćinstva.

Prijave podnosilaca koji imaju svoje neizmirene obaveze u Poreskoj upravi na osnovu doprinosa za penzijsko, invalidsko i zdravstveno osiguranje, neće se uzimati u razmatranje.

Rok, način objavljivanja i dostavljanja prijave:

Prijave na poziv se mogu podneti zaključno sa 30.12.2022. godine

Prijave sa dokazima se dostavljaju putem Uslužnog centra Gradske uprave grada Pančeva, Trg Kralja Petra I 2-4 , sa naznakom: za “JAVNI POZIV licima koja su stekla status lica koja samostalno obavljaju umetničku ili drugu delatnost u oblasti kulture,  radi ostvarivanje prava na  uplatu doprinosa za penzijsko, invalidsko i zdravstveno osiguranje „
MarketingNajnovije vesti