Gradski stadion Pančevo
Društvo

PANČEVO: Šta nam donose izmene i dopune PDR-a "Gradski stadion"?

Izvor: 
013info Pon, 11/07/2022 - 09:38Skupština Pančeva je na sednici 15. juna usvojila Izmenu i dopunu plana detaljne regulacije “Gradski stadion“ u Pančevu (Zona 2.15). Nosilac izrade plana bio je Sekretarijat za urbanizam, građevinske, stambeno-komunalne poslove i saobraćaj, a obrađivač JP "Urbanizam" Pančevo.

Odgovorni urbanista je Slave Bojadžievski.

 

Izmene i dopune plana obuhvataju prostor koji je u okviru granica obuhvata osnovnog plana i definisan je sa istočne strane ulicom Sterijinom, sa južne strane ulicom Moliša Obrenovića, sa zapadne ulicom Milloša Trebinjca, sa severozapadne ulicom Oslobođenja i sa severne strane ulicom Lava Tolstoja.

 

Kako je navedeno, u kompleksu sportskih terena fudbalskog kluba ''Dinamo'' zadržavaju se postojeći objekti i tereni.

Razmotriće se mogućnost proširenja postojećeg pristupa iz ulice Miloša Trebinjca, radi ostvarivanja bezbednosnih uslova u pogledu kretanja većeg broja posetilaca na i sa stadiona i pristupa interventnih vozila.

 

Definisana je i površina za izgradnju dečijeg igrališta i/ili sportskog terena (za basket, košarku i sl.) sa svom pratećom opremom i mobilijarom u skladu sa svojom namenom, propisima koji regulišu ovu oblast i prostornim kapacitetima parcela.

 

Takođe, navodi se u PDR-u, u okviru obe prostorne celine rezervisane su komunalne zone za izgradnju neophodnih infrastrukturnih objekata (trafo stanice, mernoregulacione stanice, telefonske centrale itd.), koji treba da obezbede potrebne infrastrukturne kapacitete za novu izgradnju.

 

S obzirom na to da se radi o blokovima koji se nalaze u širem gradskom centru, na veoma atraktivnoj lokaciji, gde je potražnja za stambenim prostorom velika, planom se ova namena kao pretežna, zadržava, kaže se u dokumentaciji.

Plan će omogućiti povećanje gustine stanovanja kroz povećanje broja etaža ali i provlačenjem saobraćajnica kroz unutrašnjost blokova, čime će i parcele koje se nalaze u središnjim zonama blokova, biti pristupačne za izgradnju, piše u PDR-u.

 

Stanovanje sa kompatibilnim namenama

Stanovanje sa kompatibilnim namenama je zastupljeno u oba bloka ova namena je preovlađujuća na oko 50% njegove ukupne površine.

S obzirom na to da se radi o blokovima koji se nalaze u širem gradskom centru, na veoma atraktivnoj lokaciji, gde je potražnja za stambenim prostorom velika, planom se ova namena kao pretežna, zadržava. Plan će omogućiti povećanje gustine stanovanja kroz povećanje broja etaža ali i provlačenjem saobraćajnica kroz unutrašnjost blokova, čime će i parcele koje se nalaze u središnjim zonama blokova, biti pristupačne za izgradnju.

Na ugaonim parcelama (koje se nalaze na uglu dve glavne gradske saobraćajnice) dozvoljena je izgradnja jedne etaže više od one koja je dozvoljena, za zonu u kojoj se objekat nalazi, uz uslov da na toj dodatnoj etaži nisu dozvoljeni nikakvi ispusti.

Ukoliko se na uglu sustiču zone različite spratnosti, za ugaoni objekat se primenjuje viša spratnost bez mogućnosti dodavanja još jedne etaže u odnosun na tu spratnost.

Na parcelama koje se nalaze na uglu gradske saobraćajnice i stambenesaobraćajnice koja ulazi u unutrašnjost bloka, ne primenjuje se pravilo o dodatnoj etaži.

Maksimalno dozvoljena visina objekata u dubini parcele je manja od one uz uličnuregulaciju za jednu spratnu visinu sa odgovarajućim visinama slemena i venca, uzpoštovanje svih parametara urbanističke struke, uz naročito poštovanje propisane međusobne udaljenosti objekata.

Maksimalno dozvoljena visina slemena pomoćnih objekata je pet metara.

 

Poslovanje sa kompatibilnim namenama

Poslovanje sa kompatibilnim namenama je takođe zastupljeno u oba bloka i to sa manjim ''poslovnim zonama'', sa trgovinskim i ugostiteljskim namenama. U objektima po obodu blokova su uglavnom sva prizemlja namenjena različitim oblicima poslovanja (na spratovima tih objekata je stanovanje).

Planom je poslovanje kao pretežna ili jedina namena na parceli dozvoljena, što će omogućiti dalji razvoj ovih blokova u tom smislu, imajući u vidu da se radi o lokaciji koju tangiraju jaki pešački pravci na relaciji centar grada – naselje Tesla, naselje Tesla –glavna gradska pijaca, zatim pravac ka bolničkom kompleksu i najvećem gradskom parku Narodna Bašta.

Nisu dozvoljene delatnosti koje zahtevaju frekvenciju velikih dostavnih vozila; trgovina izvan prodavnica (tezge van prostora namenjenog za ovu vrstu prodaje–van pijaca); opravka i perionice motornih vozila; skladišta i magacini raznih materijala i/ili otpada; pogrebne usluge i slične.

 

Sportsko-rekreativne i zelene površine sa kompatibilnim namenama

Kompleks Gradskog stadiona osim glavnog fudbalskog terena, ima i pomoćni teren kao I nekoliko pratećih objekata (klupske prostorije i kancelarije, svlačionice, sanitarni blokovi, zajedničke prostorije i sl.) potrebnih za funkcionisanje samog kompleksa.

Kako se kaže u PDR-u, trenutno su pristup stadionu i putevi evakuacije neodgovarajući, nema dovoljno parking mesta, tako da je planom ostvarena nova saobraćajnica iz ulice Pere Segedinca kojom se ulazi u unutrašnjost bloka do parking prostora za potrebe ovog kompleksa.

Ova saobraćajnica je takođe i protivpožarni put jer je obezbeđen njen izlaz i na ulicu Miloša Trebinjca. Takođe se proširuje glavni ulaz iz ulice Miloša Trebinjca kojem se obezbeđuje pristupni plato i na taj način omogućava brži protok pešaka, ali i ulazak autobusa koji dovoze sportske timove. Ovim rešenjima se u velikoj meri poboljšavaju uslovi rada I bezbednost sportsko-rekreativne zone ali i samog bloka. o Saobraćajna i komunalna infrastruktura, navodi se u PDR-u.

Da bi se omogućio bolji pristup u unutrašnji prostor blokova, planirane su saobraćajnice kojima se taj pristup omogućava ali i koje ujedno služe da se kroz njihove trase sprovede sva potrebne komunalne infrastrukture do budućih objekata.

U oba bloka je u unutrašnjem prostoru obezbeđena komunalna zona za potrebe izgradnje neophodnih infrastrukturnih objekata (trafo stanice, mernoregulacione stanice, telefonske centrale itd.), kako bi se obezbedio odgovarajući kapacitet potrebneinfrastrukture, s obzirom na to da će doći do značajnog povećanja gustine stanovanja.

Minimalni procenat zelenih površina na parceli definisan je po zonama, od toga minimalno 10% mora biti pokriveno visokim rastinjem - drvećem. Ako je postojeće stanje takvo da nije moguće ispuniti ovaj uslov, zadržava se zatečeno stanje, a ukoliko se bude gradio novi objekat (zamena starog), treba ga graditi uz poštovanje ovog uslova.

Parcele treba da budu zaštićene od vetra, prekomernog osunčanja, uticaja saobraćajnog zagađenja i sl.

Na parcelama se zadržava svo postojeće kvalitetno drveće. Te kvalitetne sadnice, prilikom nove izgradnje ili intervencije na postojećim objektima, treba sačuvati i uklopiti u nova rešenja uređenja terena. Izuzetno, uklanjanje ili izmeštanje stabala može se izvesti uz posebne uslove JKP „„Zelenilo‟„.

Da bi ozelenjavanje dalo očekivane rezultate, neophodno je:

  • poštovati procenat zastupljenosti raznih kategorija zelenila, uz preporuku dnosa lišćara i četinara 4:1 (tamo gde za zonu nije drugačije definisano);
  • za izradu projekata za ozelenjavanje koristiti geodetske podloge sa snimljenom horizontalnom i vertikalnom predstavom terena i kompletnom infrastrukturom;
  • ozelenjavanje uskladiti sa podzemnom i nadzemnom infrastrukturom i tehničkim normativima za projektovanje zelenih površina;
  • drveće saditi na minimalnoj udaljenosti od 1,5m od instalacija, odnosno 1,0m od TT mreže;
  • koristiti sadnice I klase minimum 4-5 godina starosti;
  • pri formiranju zelenila uz saobraćajnice rukovoditi se odredbama Zakona o putevima.

Parking prostore obavezno zasenčiti sadnicama tako da se na svako 3. parking mesto zasadi jedno drvo za upravno parkiranje, dok će se kod podužnog parkiranja na svaka dvaparking mesta zasaditi 1 drvo. Izuzetno, ukoliko zbog položaja podzemnih instalacija i sl. nije moguće ispoštovati ovaj uslov, nadoknaditi to sadnjom drveća na drugom pogodnom mestu.

Sve unete sadnice moraju biti vrste koja je u skladu sa uslovima sredine, rasadnički odnegovane, pravilno formirane krošnje, bez entomoloških ili fitopatoloških oboljenja i da im je kruna formirana na 2,0-2,5m od korenovog vrata na sadnicama listopadnih vrsta, odnosno od samog korenovog vrata na četinarima.

Neophodno je da se slobodne površine zatravne kvalitetnom smešom trava. Izbor vrsta je u zavisnosti od toga da li se očekuje veće ili manje opterećenje slobodne površine posetiocima.

PDR Gradski stadion
pdr_gs.jpgMarketingNajnovije vesti