PDR Gradski stadion
Društvo

Plan detaljne regulacije "Gradskog stadiona" u Pančevu predviđa povećanje gustine stanovanja, dečija igrališta, nove saobraćajnice

Izvor: 
ekapija Uto, 02/08/2022 - 13:46Plan detaljne regulacije "Gradskog stadiona" u Pančevu obuhvata prostor u centralnom delu građevinskog rejona Pančeva. Planska dokumentacija treba da posluži kao osnova za izradu tehničke dokumentacije za izgradnju i uređenje prostora u cilju boljeg korišćenja područja.
 
Granice obuhvata plana čine ulice Lava Tolstoja, Sterijina, Miloša Obrenovića, Miloša Trebinjca i Ulica Oslobođenja.
 
Površina obuhvata plana detaljne regulacije iznosi 29,15 ha.
 
Pretežna namena po obodnim delovima bloka je stanovanje sa poslovanjem u prizemlju objekata, zatim objekat Policijske uprave Pančevo i OŠ Đura Jakšić. Središnji deo bloka u najvećem delu čine sportski tereni fudbalskog kluba Dinamo, kao i kompleks od nekoliko industrijskih objekata stare Pančevačke pivare.
 
Kao površine javne namene u obuhvatu plana nalaze se:
 
- OŠ Đura Jakšić
- sportki tereni fudbalskog kluba Dinamo
- kompleks Policijske uprave Pančevo
- objekat socijalne zaštite
- dečje igralište
- komunalni sadržaji
- javno zelenilo
 
OŠ Đura Jakšić je spratnosti P+1, sazidana tokom 1912. godine da bi 1913. godine počela sa radom kao Državna osnovna škola sa zabavištem, i do danas nije promenila namenu. Trenutno je u postupku utvrđivanja za nepokretno kulturno dobro. Planirano je da se kompleks škole kao posebna zona zadrži na sadašnjoj lokaciji sa postojećom namenom, odnosno izgrađenim objektima i otvorenim površinama školskog dvorišta, piše eKapija.
 
U kompleksu sportskih terena fudbalskog kluba Dinamo zadržavaju se postojeći objekti i tereni. Razmotriće se mogućnost proširenja postojećeg pristupa iz ulice Miloša Trebinjca, radi ostvarivanja bezbednosnih uslova u pogledu kretanja većeg broja posetilaca na i sa stadiona i pristupa interventnih vozila.
 
Posebnu zonu čini kompleks Policijske uprave Pančevo, koja se Planom zadržava na sadašnjoj lokaciji sa postojećom namenom. U ovom bloku se, kao poseban kompleks, nalazi i objekat iz oblasti socijalne zaštite. Definisana je i površina za izgradnju dečijeg igrališta ili sportskog terena (za basket, košarku i sl.) sa svom pratećom opremom i mobilijarom u skladu sa svojom namenom, propisima koji regulišu ovu oblast i prostornim kapacitetima parcela.
 
Stanovanje sa kompatibilnim namenama je zastupljeno na oko 50% ukupne površine Plana detaljne regulacije. S obzirom da se radi o blokovima koji se nalaze u širem gradskom centru, na veoma atraktivnoj lokaciji, gde je potražnja za stambenim prostorom velika, planom se ova namena kao pretežna zadržava. Plan će omogućiti povećanje gustine stanovanja kroz povećanje broja etaža ali i provlačenjem saobraćajnica kroz unutrašnjost blokova, čime će i parcele koje se nalaze u središnjim zonama blokova, biti pristupačne za izgradnju.
 
Planom je poslovanje kao pretežna ili jedina namena na parceli dozvoljena, što će omogućiti dalji razvoj ovih blokova u tom smislu, imajući u vidu da se radi o lokaciji koju tangiraju jaki pešački pravci na relaciji centar grada – naselje Tesla, naselje Tesla – glavna gradska pijaca, zatim pravac ka bolničkom kompleksu i najvećem gradskom parku Narodna Bašta.
 
Kad su u pitanju sportsko rekreativni sadržaji, trenutno su pristup stadionu i putevi evakuacije neodgovarajući, nema dovoljno parking mesta, tako da je planom ostvarena nova saobraćajnica iz ulice Pere Segedinca kojom se ulazi u unutrašnjost bloka do parking prostora za potrebe ovog kompleksa. Ova saobraćajnica je takođe i protivpožarni put jer je obezbeđen njen izlaz i na ulicu Miloša Trebinjca.
 
Planirano je proširenje glavnog ulaza iz ulice Miloša Trebinjca kojem se obezbeđuje pristupni plato i na taj način omogućava brži protok pešaka, ali i ulazak autobusa koji dovoze sportske timove.
 
Ovim rešenjima se u velikoj meri poboljšavaju uslovi rada i bezbednost sportsko-rekreativne zone ali i samog bloka, navodi se u planskoj dokumentaciji. U okviru zone sportsko rekreativnih sadržaja dozvoljeno je i poslovanje u funkciji osnovne namene (prodavnice sportske opreme, sportske škole, itd.), ugostiteljski objekti (kafei, restorani i sl.).
 
Obrađivač plana je JP Urbanizam, Pančevo.
 
 MarketingNajnovije vesti