Foto: Istorijski arhiv Pančevo
Društvo

Prva štafeta krenula 1. maja iz Pančeva

Izvor: 
Politika Pon, 25/05/2020 - 11:54Na­kon oslo­bo­đe­nja gra­da, pr­va ve­li­ka ma­ni­fe­sta­ci­ja or­ga­ni­zo­va­na u Pan­če­vu bio je na­rod­ni zbor 1. ma­ja 1945. go­di­ne. Sa mi­tin­ga po­vo­dom Pra­zni­ka ra­da, ko­ji je oku­pio ne­ko­li­ko hi­lja­da Pan­če­va­ca i ži­te­lja okol­nih me­sta, upu­će­ne su pri­god­ne po­ru­ke dru­gu Ti­tu. I ne bi tu bi­lo me­sta pri­či da sa obo­da gra­da, iz Voj­lo­vač­ke šu­me, ni­je is­pra­će­na pr­va šta­fe­ta, go­di­nu da­na pre ne­go što ka­zu­je zva­nič­na ver­zi­ja isto­rij­skog do­ga­đa­ja, po ko­joj je omla­di­na Kra­gu­jev­ca, a na­kon ini­ci­ja­ti­ve Cen­tral­nog ko­mi­te­ta Sa­ve­za ko­mu­ni­stič­ke omla­di­ne Ju­go­sla­vi­je da 25. ma­ja or­ga­ni­zu­je sve­ča­nu pro­sla­vu Bro­zo­vog ro­đen­da­na, pred­lo­ži­la ma­sov­no tr­ča­nje omla­di­ne ši­rom Ju­go­sla­vi­je sa le­po iz­ra­đe­nim pa­li­ca­ma i u nji­ma ro­đen­dan­skim če­stit­ka­ma, a mar­šal pr­vu pri­mio u Za­gre­bu 1946. go­di­ne.  

Za spro­vo­đe­nje ori­gi­nal­ne ide­je o ka­sni­joj Šta­fe­ti mla­do­sti, po­te­kle od pan­če­vač­ke par­tij­ske or­ga­ni­za­ci­je, za ope­ra­tiv­ca je od­re­đen sta­klar­ski rad­nik Mi­ća Jo­si­pov sa za­dat­kom da sa omla­di­nom na či­jem je če­lu bio De­jan Ob­ra­do­vić us­po­sta­vi ve­zu sa Be­o­gra­dom, od­re­di tra­su i or­ga­ni­zu­je put šta­fe­te, dok je pra­vlje­nje pa­li­ce po­ve­re­no čla­no­vi­ma SKOJ-a u ov­da­šnjoj fa­bri­ci na­me­šta­ja „Gaj”. Di­zaj­nom i iz­ra­dom su se po­za­ba­vi­li Du­šan Sel, bra­ća Ste­fan i Jo­ca Ra­mlja­nac, Ja­ni Nađ, Du­šan Mi­len­ko­vić i Ja­ni For­go, a umet­nič­ki ju je od ora­ho­vog dr­ve­ta iz­re­zba­rio Ge­za Sa­ba­doš. Dan uoči pra­zni­ka grad­ske uli­ce  su bi­le „ob­u­če­ne” u pa­ro­le i po­ru­ke Ti­tu, Par­ti­ji, Na­rod­no­o­slo­bo­di­lač­koj voj­sci, brat­stvu i je­din­stvu, a ve­li­kim slo­vi­ma do­mi­ni­ra­le su re­či „Mir, Slo­bo­da, Rad”. 
MarketingNajnovije vesti