Ekonomija

Javni konkurs za subvenciju zarade za osobe sa invaliditetom bez radnog iskustva

Izvor: 
Nacionalna služba za zapošljavanje Sre, 17/02/2016 - 14:44

Nacionalna služba za zapošjavanje raspisala je Javni konkurs za subvenciju zarade za osobe sa invaliditetom bez radnog iskustva.

Poslodavac koji na neodređeno vreme zaposli osobu sa invaliditetom bez radnog iskustva ima pravo na subvenciju zarade za tu osobu, u trajanju od 12 meseci od dana zasnivanja radnog odnosa.

Subvencija zarade se odobrava na osnovu podnetog zahteva poslodavca, u visini do 75% ukupnih troškova zarade sa pripadajućim doprinosima za obavezno socijalno osiguranje, ali ne više od iznosa minimalne zarade utvrđene u skladu sa propisima o radu, a ostvaruje se prema propisima o državnoj pomoći za zapošljavanje osoba sa invaliditetom i drugim propisima o državnoj pomoći.

 

Uslovi

Subvencija zarade odobrava se poslodavcu pod uslovom:

•    da zapošljava osobu sa invaliditetom prijavljenu na evidenciju nezaposlenih Nacionalne službe za zapošljavanje (u daljem tekstu: Nacionalna služba); 

•    da je zahtev za subvenciju zarade podnet u roku od 30 dana od dana zasnivanja radnog odnosa na neodređeno vreme sa osobom sa invaliditetom; 

•    da nezaposlena osoba sa invaliditetom nema radnog iskustva na poslovima na kojima se zapošljava; 

•    da nije smanjivao broj zaposlenih osoba sa invaliditetom u poslednja tri meseca koja prethode mesecu u kome je podnet zahtev, osim u slučaju prirodnog odliva zaposlenih osoba sa invaliditetom; 

•    da zapošljavanje ima za posledicu neto povećanje broja zaposlenih; 

•    da u radnom odnosu ima najmanje jedno zaposleno lice u poslednja tri meseca koja prethode mesecu u kome je podnet zahtev; 

•    da redovno izmiruje obaveze po osnovu poreza i doprinosa za obavezno socijalno osiguranje zaposlenih, za poslednja tri meseca koja prethode mesecu u kome je podnet zahtev i 

•    da ne zapošljava osobe sa invaliditetom koje su u periodu od 3 meseca pre podnošenja zahteva za dodelu subvencije bile u radnom odnosu kod tog poslodavca, odnosno kod poslodavca koji je osnivač ili povezano lice sa poslodavcem podnosiocem zahteva. 

Subvenciju ne mogu ostvariti:

•    privredni subjekti u sektoru uglja, kao ni privredni subjekti u teškoćama, u skladu sa propisima o državnoj pomoći za zapošljavanje; 

•    poslodavci - korisnici sredstava koji nisu ispunili ranije ugovorne obaveze prema Nacionalnoj službi, osim za obaveze čija je realizacija u toku, pod uslovom da iste redovno izmiruju; 

•    poslodavci koji koriste istu vrstu olakšica u okviru drugih mera za podsticanje zapošljavanja i 

•    poslodavci koji su koristili subvenciju po javnom pozivu/konkursu za ista lica pre isteka roka od tri godine od dana odobravanja sredstava. 

 

Javni konkurs je otvoren od dana objavljivanja u sredstvima javnog informisanja do utroška raspoloživih sredstava izdvojenih za ovu namenu, a najkasnije do 31.12.2016. godine, o čemu će Nacionalna služba izdati saopštenje za javnost.

Tekst javnog poziva možete pročitati ovde.
MarketingNajnovije vesti