Sport

PANČEVO: Raspisan javni poziv za su/finansiranje aktivnosti u oblasti sporta za 2021. godinu

Izvor: 
013info Pon, 18/01/2021 - 15:04Gradonačelnik Pančeva Aleksandar Stevanović raspisao je javni poziv sportskim organizacijama i drugim pravnim i fizičkim licima da svojim programima i projektima konkurišu za su/finansiranje svojih aktivnosti u oblasti sporta u gradu Pančevu za 2021. godinu. Sredstva će se dodeljivati za razvoj sporta, ali i kao pojedinačna davanja na ime postignutih sportskih rezultata.

 

Predmet su/finansiranja programa i projekta su:

 • Programi i projekti koji podstiču i stvaraju uslove za unapređenje sporta za sve, odnosno bavljenje građana sportom, posebno dece, omladine, žena, sporta osoba sa invaliditetom kao i razvoja sporta u naseljenim mestima
 • Programi i projekti podrške vrhunskim sportistima i trenerima, kao i perspektivnim sportistima mlađih uzrasnih kategorija na teritoriji grada Pančeva
 • Programi i projekti unapređenja stručnog rada učesnika u sistemu sporta sa teritorije grada Pančeva Programi i projekti koji podržavaju aktivnosti sportskih organizacija, sportskih društava, udruženja, granskih saveza i Sportskog saveza grada Pančeva
 • Programi i projekti za realizaciju sportskih manifestacija od interesa za grad Pančevo
 • Programi i projekti kojima se doprinosi razvoju sporta u gradu Pančevu

Pravo na su/finansiranje sportskih programa i projekata imaju sve sportske organizacije i druga pravna lica, kao i pojedinci u segmentu finansiranja sportskih stručnjaka u sportskim organizacijama i drugim pravnim licima, koje ispunjavaju sledeće uslove:

 • Da imaju svojstvo pravnog lica sa sedištem na teritoriji grada Pančeva (Ispunjenost ovog uslova podnosioci prijave ili zahteva dokazuju dostavljanjem rešenja APR-a o registarciji).
 • Da postoje i rade najmanje godinu dana (Ispunjenost ovog uslova podnosioci prijave i/ili zahteva dokazuju dostavljanjem rešenja APR-a o registarciji)
 • Da nisu u postupku likvidacije, stečaja i pod privremenom zabranom obavljanja delatnosti, da nemaju blokadu poslovnog računa, poreske dugove i dugove prema organizacijama socijalnog osiguranja, da nisu u poslednje dve godine pravosnažnom odlukom kažnjavani za prekršaj ili privredni prestup u vezi sa njihovom delatnošću, finansijskim poslovanjem, korišćenjem imovine, radom sa decom i sprečavanjem negativnih pojava u sportu (Ispunjenost ovih uslova podnosioci prijave i/ili zahteva dokazuju dostavljanjem uverenja iz Prekršajnog i Privrednog suda)
 • Da imaju iskustvo u realizaciji programa i projekta za koji podnose zahtev (Ispunjenost ovog uslova dokazuju samo podnosioci zahteva, i to tako što će u Zahtevu za sufinansiranje programa i projekata u segmentu Razvoj sporta, u tački III-a – Dosadašnja iskustva organizacije opisati dosadašnja iskustva. Davalac sredstava zadržava pravo da zatraži dokaze od podnosioca zahteva kojima potkrepljuju svoje tvrdnje)
 • Da su ispunili svoje ugovorne i druge obaveze prema ustanovama, javnim i javno komunalnim preduzećima, čiji je osnivač grad Pančevo, zaključno sa 31.12.2020. godine kao i da ih redovno ispunjavaju u 2021. godini. (Ispunjenost ovog uslova podnosioci prijave i/ili zahteva dokazuju dostavljanjem Izjave o ispunjenosti uslova i prihvatanju obaveza podnosioca, odnosno korisnika sredstava iz Budžeta grada Pančeva za 2021.godinu, a davalac sredstava može da zatraži na uvid sledeće dokaze: plaćene račune, potvrde ili slično, odnosno sam da pribavi dokaze od nadležnih ustanova i preduzeća)
 • Da svojim projektom podstiču i stvaraju uslove za unapređenje sporta za sve, a posebno dece, omladine, žena i osoba sa invaliditetom (Ispunjenost ovog uslova dokazuju samo podnosioci zahteva i to u samom projektu u delu opisa projekta).
 • Da u većoj meri unapređuju kvalitet sporta u segmentu za koji konkuriše (Ispunjenost ovog uslova dokazuju samo podnosioci zahteva i to u samom projektu, u delu opisa projekta).
 • Ostvaren sportski rezultat (Ispunjenost ovog uslova dokazuju samo podnosioci prijave, i to potvrdom matičnog saveza o ostvarenom sportskom rezultatu)
 • Da je sportista ostvario sportski rezultat kao član sportske organizacije sa teritorije grada Pančeva (Ispunjenost ovog uslova dokazuju samo podnosioci prijave i to dostavljanjem potvrde sportske organizacije da je sportista svoj rezultat ostvario kao član sportske organizacije sa teritorije grada Pančeva)
 • Da je sportska organizacija koja je podnosilac prijave i/ili zahteva donela odluku kojim su porodica sa troje i više dece oslobođena plaćanja troškova članarine za decu uzrasta do 14 godina (ispunjenost ovog uslova dokazuje se dostavljanjem odluke o oslobađanju plaćanja troškova članarine)
 • Da je sportska organizacija koja je podnosilac prijave i/ili zahteva član Sportskog saveza Pančevo (Ispunjenost ovog uslova dokazuju i podnosioci prijave i podnosioci zahteva, i to dostavljanjem potvrde Sportskog saveza Pančevo da je sportska organizacija – podnosilac prijave član Sportskog saveza Pančevo)
 • Uplata Gradske administrativne takse u iznosu od 129,00 dinara na račun broj: 840-742241843-03, broj modela: 97, poziv na broj: 02-226, namena Tarifni broj 1. Odluke o gradskim administrativnim taksama („Službeni list grada Pančeva“ br. 16/08, 26/09, 25/10, 38/12, 24/13, 29/14, 14/15, 37/15, 38/16, 33/17, 34/18, 41/19 i 70/20).

Rok za predaju dokumentacije za sufinansiranje programa i projekta iz oblasti sporta u gradu Pančevu za 2021. godinu je do 30. novembra 2021. godine, odnosno do utroška sredstava, planiranih Odlukom o budžetu grada Pančeva za 2021. godinu u segmentima: Pojedinačna davanja na ime postignutih sportskih rezultata i Razvoj sporta.

Ceo poziv možete pročitati OVDE.

 
MarketingNajnovije vesti