Fudbal Foto: pixnio
Sport

PANČEVO: Raspisan novi javni poziv za podelu novca namenjenog sportu

Izvor: 
013info Pon, 24/01/2022 - 18:53Gradonačelnik grada Pančeva raspisao je Javni poziv za su/finansiranje aktivnosti u oblasti sporta u gradu Pančevu za 2022. godinu kojim poziva sve zainteresovane sportske organizacije i druga pravna i fizička lica da svojim programima i projektima konkurišu u sledećim segmentima:

 

 • A) Pojedinačna davanja na ime postignutih sportskih rezultata

 • B) Razvoj sporta

 

2. Ciljevi poziva:

 • Stvaranje uslova za povećanje učešća građana u sportskim programima kroz sistematsko vežbanje

 • Zdravstvena prevencija građana

 • Unapređivanje i omasovljavanje sporta u školama

 • Unapređivanje stručnog rada u sportu putem edukacija trenera za stručno – pedagoški rad, prepoznavanje talenata, praćenje stanja treniranosti i drugo

 • Promovisanje sporta kao segmenta zdravog životnog stila

 • Socijalna integracija osoba sa invaliditetom kroz sportske aktivnosti

 • Sistemsko unapređivanje sporta na teritoriji grada Pančeva

 • Podizanje kvaliteta u oblasti svih segmenata sporta

.

3. Predmet su/finansiranja programa i projekta

 • Programi i projekti koji podstiču i stvaraju uslove za unapređenje sporta za sve, odnosno bavljenje građana sportom, posebno dece, omladine, žena, sporta osoba sa invaliditetom kao i razvoja sporta u naseljenim mestima

 • Programi i projekti podrške vrhunskim sportistima i trenerima, kao i perspektivnim sportistima mlađih uzrasnih kategorija na teritoriji grada Pančeva

 • Programi i projekti unapređenja stručnog rada učesnika u sistemu sporta sa teritorije grada Pančeva

 • Programi i projekti koji podržavaju aktivnosti sportskih organizacija, sportskih društava, udruženja, granskih saveza i Sportskog saveza grada Pančeva

 • Programi i projekti za realizaciju sportskih manifestacija od interesa za grad Pančevo

 • Programi i projekti kojima se doprinosi razvoju sporta u gradu Pančevu

Sredstva za su/finansiranje programa i projekata u oblasti sporta u gradu Pančevu za 2022. godinu planirana su Odlukom o budžetu grada Pančeva za 2022. godinu .

4. Opšti i posebni uslovi poziva

Pravo na su/finansiranje sportskih programa i projekata imaju sve sportske organizacije i druga pravna lica, kao i pojedinci u segmentu finansiranja sportskih stručnjaka u sportskim organizacijama i drugim pravnim licima, koje ispunjavaju sledeće uslove:

 • Da imaju svojstvo pravnog lica sa sedištem na teritoriji grada Pančeva(Ispunjenost ovog uslova podnosioci prijave ili zahteva dokazuju dostavljanjem rešenja APR-a o registarciji).

 • Da postoje i rade najmanje godinu dana (Ispunjenost ovog uslova podnosioci prijave i/ili zahteva dokazuju dostavljanjem rešenja APR-a o registarciji)

 • Da nisu upostupku likvidacije, stečaja i pod privremenom zabranom obavljanjadelatnosti, da nemaju blokadu poslovnog računa, poreske dugove i dugove prema organizacijama socijalnog osiguranja, da nisu u poslednje dve godine pravosnažnom odlukom kažnjavani za prekršaj ili privredni prestup u vezi sa njihovom delatnošću, finansijskim poslovanjem, korišćenjem imovine, radom sa decom i sprečavanjem negativnih pojava u sportu (Ispunjenost ovih uslova podnosioci prijave i/ili zahteva dokazuju dostavljanjem uverenja iz Prekršajnog i Privrednog suda)

 • Da imaju iskustvo u realizaciji programa i projekta za koji podnose zahtev (Ispunjenost ovog uslova dokazuju samo podnosioci zahteva, i to tako što će u Zahtevu za sufinansiranje programa i projekata u segmentu Razvoj sporta, u tački III-a – Dosadašnja iskustva organizacije opisati dosadašnja iskustva. Davalac sredstava zadržava pravo da zatraži dokaze od podnosioca zahteva kojima potkrepljuju svoje tvrdnje)

 • Da su ispunili svoje ugovorne i druge obaveze prema ustanovama, javnim i javno komunalnim preduzećima, čiji je osnivač grad Pančevo, zaključno sa 31.12.2021. godine kao i da ih redovno ispunjavaju u 2022. godini. (Ispunjenost ovog uslova podnosioci prijave i/ili zahteva dokazuju dostavljanjem Izjave o ispunjenosti uslova i prihvatanju obaveza podnosioca, odnosno korisnika sredstava iz Budžeta grada Pančeva za 2022.godinu, a davalac sredstava može da zatraži na uvid sledeće dokaze: plaćene račune, potvrde ili slično, odnosno sam da pribavi dokaze od nadležnih ustanova i preduzeća)

 • Da svojim projektom podstiču i stvaraju uslove za unapređenje sporta za sve, a posebno dece, omladine, žena i osoba sa invaliditetom (Ispunjenost ovog uslova dokazuju samo podnosioci zahteva i to u samom projektu u delu opisa projekta).

 • Da u većoj meri unapređuju kvalitet sporta u segmentu za koji konkuriše (Ispunjenost ovog uslova dokazuju samo podnosioci zahteva i to u samom projektu, u delu opisa projekta).

 • Ostvaren sportski rezultat (Ispunjenost ovog uslova dokazuju samo podnosioci prijave, i to potvrdom matičnog saveza o ostvarenom sportskom rezultatu)

 • Da je sportista ostvario sportski rezultat kao član sportske organizacije sa teritorije grada Pančeva (Ispunjenost ovog uslova dokazuju samo podnosioci prijave i to dostavljanjem potvrde sportske organizacije da je sportista svoj rezultat ostvario kao član sportske organizacije sa teritorije grada Pančeva)

 • Da je sportska organizacija koja je podnosilac prijave i/ili zahteva donela odluku kojim su porodica sa troje i više dece oslobođena plaćanja troškova članarine za decu uzrasta do 14 godina (ispunjenost ovog uslova dokazuje se dostavljanjem odluke o oslobađanju plaćanja troškova članarine)

 • Da je sportska organizacija koja je podnosilac prijave i/ili zahteva član Sportskog saveza Pančevo(Ispunjenost ovog uslova dokazuju i podnosioci prijave i podnosioci zahteva, i to dostavljanjem potvrde Sportskog saveza Pančevo da je sportska organizacija – podnosilac prijave član Sportskog saveza Pančevo)

 • Uplata Gradske administrativne takse u iznosu od 129,00 dinara na račun broj: 840-742241843-03, broj modela: 97, poziv na broj: 02-226, namena Tarifni broj 1. Odluke o gradskim administrativnim taksama („Službeni list grada Pančeva“ br. 16/08, 26/09, 25/10, 38/12,24/13, 29/14, 14/15, 37/15, 38/16,33/17, 34/18, 41/19i 70/20).

 

Način raspolaganja sredstvima iz budžeta grada i druge obaveze definišu se Ugovorom koji zaključuje Gradonačelnik grada Pančeva i korisnik sredstava, a u skladu sa Odlukom o budžetu grada Pančeva za 2022. godinu, Pravilnikom o bližim uslovima, načinu i postupku finansiranja potreba u oblasti sporta na teritoriji grada Pančeva i drugim propisima.

NAPOMENA: Izjava o ispunjenosti uslova i prihvatanju obaveza podnosioca zahteva, odnosno korisnika sredstava iz Budžeta grada Pančeva za 2022.godinu i Saglasnost za obradu podataka o ličnost nalaze se u prilogu Zahteva za sufinansiranje programa i projekata u segmentu Razvoj sporta u 2022.godini i u prilogu Prijave za finansiranje pojedinačnih davanja na ime postignutih sportskih rezultata.

5. Prijave i zahtevi, kao i obavezna dokumentacija

 

Prijave i Zahtevi sa potpunom dokumentacijom slati na adresu GRADSKA UPRAVA GRADA PANČEVA, TRG KRALJA PETRA I broj 2-4, 26000 Pančevo ili predati u USLUŽNOM CENTRU GRADSKE UPRAVE GRADA PANČEVA sa naznakom: “Javni poziv za su/finansiranje programa i projekata u oblasti sporta u gradu Pančevu za 2022. godinu u segmentima: Pojedinačna davanja na ime postignutih sportskih rezultata i Razvoj sporta“, sa napomenom » NE OTVARAJ – JAVNI POZIV«.

Zahtevi i Prijave na Javni poziv se mogu dobiti u Sekretarijatu za javne službe i socijalna pitanja, II sprat, soba 207, zgrada Gradske uprave grada Pančeva, Trg Kralja Petra I 2-4, ili preuzeti sa zvanične internet prezentacije grada Pančeva www.pancevo.rs.

Obavezna dokumentacija treba da sadrži:

 1. Zahtev za su/finansiranje programa i projekata u segmentu Razvoj sporta u 2022.godini ili Prijavu za su/finansiranje pojedinačnih davanja na ime postignutih sportskih rezultata

 2. Dokaze o ispunjenosti uslova, koji su navedeni u tački 4. – Opšti i posebni uslovi poziva, odnosno u prijavi i zahtevu.

 3. Dokaz o uplati Gradske administrativne takse

6. Rok

Rok za predaju dokumentacije za sufinansiranje programa i projekta iz oblasti sporta u gradu Pančevu za 2022. godinu je do 30novembra 2022. godine, odnosno do utroška sredstava, planiranih Odlukom o budžetu grada Pančeva za 2022. godinu u segmentima: Pojedinačna davanja na ime postignutih sportskih rezultata i Razvoj sporta. 

 
MarketingNajnovije vesti