trudnica Foto: pixabay
Srbija

Porodiljsko odustvo i trudničko bolovanje - šta je važno da znamo

Izvor: 
bebac.com Uto, 29/09/2020 - 11:03Nakon što je prošle godine donet novi Zakon o finansijskoj podršci porodici sa decom, a ove godine stigle su i izmene Zakona o zdravstvenom osiguranju javilo se dosta nedoumica u vezi sa naknadom zarade na porodiljskom i trudničkom bolovanju.

Važno je napomenuti da se dva različita Zakona bave naknadama zarada na trudničkom i porodiljskom i da su pravila različita u odnosu na to da li bolovanje koristite tokom trudnoće ili nakon dolaska bebe, piše Bebac.

TRUDNIČKO I PORODILJSKO BOLOVANJE - U ČEMU SE RAZLIKUJU

Trudničko bolovanje (odsustvo sa rada radi održavanja trudnoće) je pravo i mogućnost koje koriste samo neke žene iz zdravstvenih razloga. Trudničko bolovanje odobrava ginekolog, a nakon 60 dana lekarska komisija.  S druge strane porodiljsko odsustvo je obaveza, tako da žena mora 4najkasnije 28 dana pre dana koji je određen kao dan rođenja deteta da otvori porodiljsko.

Trudnice same otvaraju porodiljsko bolovanje

Cilj trudničkog bolovanja je zaštita zdravlja žene u toku trudnoće. Žena će na osnovu mišljenja svog ginekologa otvoriti trudničko kada postoje opravdani razlozi za to (ako je imala teža oboljenja kao što su srčani problemi ili dijabetes, kod pretećeg pobačaja i sl.).

Cilj porodiljskog odsustva je zaštita zdravlja žene neposredno i nakon porođaja ali i briga o novorođenčetu.

Da li otac može da koristiti porodiljsko odsusutvo?

Iako u praksi pod terminom „porodiljsko odsustvo“ podrazumevamo ceo period od 365 dana koliko žena odsustvuje sa posla, pun naziv za ovaj period je „porodiljsko odsustvo i odsustvo sa rada radi nege deteta“. On se deli na dva dela:

PORODILJSKO ODSUSTVO

(traje od dana otvaranja porodiljskog do navršenog trećeg meseca deteta).

Cilj porodiljskog je adekvatna priprema žene za porođaj i oporavak posle porođaja. Porodiljsko koristi majka deteta. Samo u nekim vrlo specifičnim okolnostima ovo pravo može koristiti otac detata (ukoliko majka deteta napusti dete, iz zdravstvenih razloga i sl.).

 ODSUSTVO SA RADA RADI NEGE DETETA

(automatski se nadovezuje na porodiljsko i traje do isteka 365 dana od dana kada je otvoreno porodiljsko).

Odsustvo radi nege deteta ima za cilj brigu i staranje o detetu. Zbog toga odsustvo sa rada radi nege deteta može da koristi i otac deteta.

Naknada zarade za trudničko bolovanje

Kod trudničkog bolovanja ženi koja je u radnom odnosu pripada naknada u iznosu od 100 % tokom celokupnog trajanja trudničkog bolovanja.

U obračun naknade zarade ulaze sva primanja ostvarena u prethodnih 12 meseci.

Za mesece u kojima niste dobijele platu, računa se Republički minimalni iznos.

Naknada zarade za vreme porodiljskog bolovanja

Osnovica naknade zarade za porodiljsko odsustvo za ženu koja je u radnom odnosu se izračunava tako što se uzimaju osnovice na koje su uplaćeni doprinosi na primanja koja imaju karakter zarade za poslednjih 18 meseci pre meseca u kom je žena otpočela trudničko bolovanje odnosno porodiljsko odsustvo (ukoliko nije koristila trudničko), zatim se te osnovice sabiraju i zbir deli sa 18.

Kolika će mi biti plata na porodiljskom bolovanju

TRUDNIČKO BOLOVANJE NE ULAZI U NAKNADU ZARADE. U slučaju da je žena otvorila trudničko za „tekuću trudnoću“ uzeće se u obzir period od 18 meseci koji prethode mesecu u kom je otvorila trudničko, a ukoliko nije korišćeno trudničko bolovanje za tekuću trudnoću posmatraće se period od 18 meseci pre nego što je otvoreno porodiljsko.

Šta ako zatrudnim odmah nakon povratka sa porodiljskog?

Primer: Zaposlena je radila svega tri meseca nakon čega je otvorila trudničko i porodiljsko odsustvo za prvo dete. Zatim se vratila na posao, radila jedan mesec i otvorila novo trudničko. Šta će ući u obračun za drugo porodiljsko? Da li tu spada i prethodno porodiljsko? Da li u obračun ulazi trudničko za drugo dete?

U ovoj situaciji u obračun za porodiljsko za drugo dete ući će sva primanja (zarade i naknade zarada) na koja su uplaćeni doprinosi, a koja je zaposlena ostvarila u 18 meseci koji prethode mesecu u kom je otvorila trudničko bolovanje za drugo dete. Dakle to mogu biti različita primanja (zarada, naknada zarade za vreme trudničkog, naknada zarade za vreme porodiljskog) ukoliko su na njih uplaćeni doprinosi. U obračun za porodiljsko ne ulazi trudničko za drugo dete, jer se gleda period od 18 meseci pre otpočinjanja trudničkog bolovanja za tekuću trudnoću.

Primer: Zaposlena radi sedam godina u istoj firmi na neodređeno. 01.02.2018.godine se vratila sa porodiljskog i sad je ponovo u drugom stanju. Ukoliko bi otvorila trudničko bolovanje u martu mesecu koliko bi iznosila naknada za porodiljsko za drugo dete, s obzorom da pre otvaranja trudničkog ne bi radila punih 18 meseci? Da li se prvo porodiljsko računa u obračun za sledeće porodiljsko?

To što zaposlena nije radila svih 18 meseci pre otpočinjanja trudničkog ne utiče na stvarivanje prava na porodiljsko već može uticati na visinu naknade. Uvek se gleda period od 18 meseci pre otvaranja trudničkog za tekuću trudnoću, i uzimaju se sve zarade i naknade zarada koja je žena ostvarila u tom periodu na koja su uplaćeni doprinosi.
MarketingNajnovije vesti