Vlada Srbije commons.wikimedia.org
Srbija

VLADA SRBIJE: Nove tarife za advokate

Izvor: 
FoNet Čet, 17/10/2019 - 18:30Vlada Srbije donela je uredbu kojom se određuju tarife po kojima advokati pružaju besplatnu pravnu pomoć, sastavljaju javnobeležničke isprave i posreduju u rešavanju sporova kada su stranke korisnici besplatne pravne pomoći.

U saopštenju Vlade navodi se da za besplatnu pravnu pomoć koju pružaju advokati, za sastavljanje javnobeležničkih isprava i za posredovanje u rešavanju sporova lokalna samouprava isplaćuje celokupnu naknadu i dostavlja Ministarstvu pravde zahtev za isplatu 50 odsto te sume. Vlada je usvojila i predlog izmena Zakona o porezu na dobit pravnih lica, koji će biti upućen Skupštini Srbije na usvajanje.

Kako se navodi, najznačajnije izmene su propisivanje obaveze pravnog lica registrovanog u Srbiji, koje se smatra delom međunarodne grupe povizanih pravnih lica, da podnosi godišnji izveštaj o kontrolisanim transakcijama koje se odvijaju u okviru grupe.

Vlada je utvrdila i predlog izmena Zakona o carinskoj tarifi kojim se omogućava uvoz poljoprivrednih i šumskih traktora za industrijsku montažu svih snaga, uz niže carinske stope.

Utvrđen je i predlog izmena Zakona o porezima na upotrebu, držanje i nošenje dobara, a najvažnija izmena je da se od 1. januara 2020. uvodi oslobađanje od poreza na upotrebu motornih vozila čiji je jedan od pogona električni. Uvedena je i poreska olakšica za lica koja imaju više komada registrovanog oružja, a precizirane su i pojedine odredbe koje uređuju porez na registrovano oružje, kao i odredbe koje uređuju dostavljanje podataka Poreskoj uprava za potrebe utvrđivanja poreza.

Vlada je utvrdila i predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma o saradnji između Srbije i Turske u oblasti voda. Vlada je opredelila i dodatnih 10 miliona dinara za obnovu objekata javne namene u oblasti obrazovanja, zdravstva i socijalne zaštite, oštećenih ili porušenih u poplavama u maju i junu 2018. godine. Na sednici je usvojena i odluka o obrazovanju Odbora za praćenje realizacije Programa promocije preduzetništva i samozapošljavanja, kojim će predsedavati direktor Kancelarije za upravljanje javnim ulaganjima Marko Blagojević.
MarketingNajnovije vesti